خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27280   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi
نصراله عباسی
استاد

پست الکترونيکی
abbasi@znu.ac.ir      nasrabbassi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbassi-nasrollah

تلفن
09126130608   (+98)24-330540   +98 (0) 24 3305 4005

فکس
(+98)24-32283232   +98 (0) 24 3228 (+98)24-3203

آدرس 
گروه زمين شناسي دانشكده علوم-دانشگاه زنجان-بلوار دانشگاه- زنجان-