خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27673   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

سوابق تحصیلی


دکترا : شهيد بهشتي, ايران, چينه شناسي و فسيل شناسي , 1380-1374
عنوان رساله : ايكنولوژي و محيط رسوبي واحد هاي ركشا و وزيري در منطقه نيك شهر-قصرقند، مكران، جنوب خاوري ايران
استاد راهنما : دكتر ايرج مؤمني

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي , 1374-1371
عنوان پایان نامه : ميكروفاسيس و محيط رسوبي بخش هاي تحتاني سازند قم در برش نعمت آباد، شورآب قم
استاد راهنما : دكتر رسول اخروي

کارشناسی : دانشگاه شهيد بهشتي, ايران, زمين شناسي , 1371-1367
عنوان پایان نامه : زمين شناسي منطقه جورد در شمال رودهن شرق تهران
زمینه پایان نامه : زمين شناسي عمومي
استاد راهنما : دكتر احمد شميراني