خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27036   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

علایق پژوهشی

ايكنولوژي، مطالعه ساخت های زیست زادی عهد حاضر و اثر فسیل ها ????

پالئواكولوژي، دیرینه شناسی روابط جانداران با همدیگر و با محیط های رسوبی ???? ????️????

محيط هاي رسوبي، تحلیل حوضه های رسوبی ????️

زمین شناسی ایران  ????????