خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26744   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ديرينه شناسي، چينه شناسي، محيط هاي رسوبي، زمين شناسي ايران2. ايكنولوژي، پالئواكولوژي، ميكروفاسيس، بايوستراتيگرافي