خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25422   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ديرينه شناسي، چينه شناسي، محيط هاي رسوبي، زمين شناسي ايران2. ايكنولوژي، پالئواكولوژي، ميكروفاسيس، بايوستراتيگرافي