خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25416   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

مدیریت

 معاونت آموزشي دانشكده علوم از 21/9/85 تا 24/11/86.

مديريت آموزشي دانشگاه زنجان از 24/11/86 تا 27/12/87.

رياست دانشكده علوم از تاريخ 27/12/87 تا 20/1/1390.

معاونت پژوهشی دانشکده علوم از تاریخ 1392/09/20 تا 1396/04/12

مدیر پژوهش دانشگاه از تاریخ 1396/04/12 تا کنون 

عضو کمیسیون تخصصی علوم از 1396/10/1 تا 1398/3/12 

عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه از 1396/5/1 تا کنون