خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25459   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

عباسی و کاظم زاده شعاعی و قربانی دهنوی
Jurassic dinosaur tracks from Dashtekhak area, north Zarand, Kerman province, central Iran
ردپاي دایناسورهاي ژوراسیک منطقه دشت خاك، شمال زرند، استان کرمان، ایران مرکزي
چکيده


در سطوح لایه بندی يك تخته سنگ نابرجا (cm 58 × 95) از رسوبات ژوراسیک منطقه دشت خاک واقع در شمال  زرند کرمان، ایران مرکزی، 28 اثر ردپای دایناسور یافت گردید. اين ردپاها را مي توان در سه گروه جای داد: الف) ردپای دایناسورهای سه انگشتی تروپود (Theropod) کوچک جثه با حفظ شدگی در سطح زيرين يا بالايي لايه که به نام اثرگونه Toyamasauripus masuiae تشخیص داده شدند، ب) ردپای دایناسورهای تروپود سه انگشتی بزرگ جثه كه نسبت به دایناسورهاي قبلی بزرگتر بوده و اثرجنس Grallator هستند و ج) ردپاهای كوچك چهاردست و پایی که در یک مسیر حرکتی توسط دایناسوری با سه انگشت در دست و پا و با دم بلند ایجاد شده است.