خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24106   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

Keyvan Aghaei
Analysis of pathogenic effects of phytoplasma on weeping willow trees in Zanjan city
بررسي اثرات بيماريزايي فيتوپلاسما در درختان بيد مجنون شهر زنجان
چکيده


       فيتوپلاسماها ( موجودات شبه مايکوپلاسما) از جمله عوامل بيماري زاي گياهي غير قابل کشت هستند که توسط حشرات، برگخواران و پيوند زدن منتقل مي شوند. در اين تحقيق آلودگي درختان بيد مجنون ( Salix babylonica L ) در شهر زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند. از گياهان با علائم مشکوک فيتوپلاسمايي نظير ريزبرگي ، جاروک و کوتولگي نمونه برداري شد. برشهايي از ساقه هاي سالم و بيمار تهيه گرديد و ميزان آسيبهاي مورفولوژيكي و آناتوميكي ناشي از فيتوپلاسما بر روي آنها بررسي شد . كاهش تعداد آوند هاي چوبي، ايجاد فضاهاي بين سلولي در پارانشيم مغزي و نيز پارانشيم پوستي در نتيجه ازبين رفتن سلولها و خارج شدن جوانه هاي جانبي از خواب و رشد زياد آنها و توليد ساقه هاي كوتاه و زياد به همراه ايجاد برگهاي كوچك، متعدد و خشك و در نتيجه ايجاد حالت جارويي در سرشاخه هاي آلوده نشان دهنده آلوده بودن درختان بيد مجنون مورد مطالعه به فيتوپلاسما مي باشد. همچنين با توجه به نتايج اين تحقيق احتمال مي رود که عامل انتقال دهنده فيتوپلاسما در درختان بيد مجنون در زنجان نوعي حشره به نام شتة سياه بيد ( Tuberolachnus salignus ) باشد .