خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23886   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فتوسنتز2. 3. مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی4. کشت سلول و بافت گیاهی5. جذب و انتقال در گیاهان6. 7. رشد و نمو گیاهی8. فیزیولوژی گیاهی