خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24252   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی کمی و کیفی اسانس دو گونه مریم گلی از زنجان   مجريبهمن 1389بهمن  1390بنیادی و کاربردیدانشگاه زنجان - پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی