خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23701   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی , 1387-1382
عنوان رساله : بررسی فیزیولوژیکی و مولکولی مقاومت به شوری در گیاه سیب زمینی در شرایط کشت این ویترو
زمینه رساله : فیزیولوژی گیاهی
استاد راهنما : دکتر علی اکبر احسانپور

دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی , 1387-1382
زمینه رساله : تنش های محیطی - پروتئومیکس

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی , 1379-1376
عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه اسانس و ترکیبات متشکله آن در گیاه اوکالیپتوس کامالدولنسیس در شرایط مزرعه ای و کشت بافت
زمینه پایان نامه : فیزیولوژی گیاهی
استاد راهنما : دکتر حسین شاکر

کارشناسی : دانشگاه گیلان, ایران, زیست شناسی عمومی , 1374-1370
عنوان پایان نامه : -----
زمینه پایان نامه : ---
استاد راهنما : ----