خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23891   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین
18.  کیوان آقایی جوبنیعلی عمارلومحسن فتحی
Effect of plant age on secondary metabolites and some physiological and biochemical traits of saffron plants in Zanjan
اثر سن گیاه بر ترکیبات ثانویه و برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زعفران در زنجان
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی شماره 8 (1403/01/28صفحات 31-49 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
17.  کیوان آقایی جوبنیعلی عمارلوسعید تقی لو
Analysis of physiological, biochemical and secondary metabolites differences of artichoke (Cynara scolymus L.) plants at different growth ages
بررسی تفاوت های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ترکیبات ثانویه گیاه آرتیشو (Cynara scolymus L.) در سال های مختلف رشد
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی شماره 8 (1403/01/28صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  کیوان آقایی جوبنیفرید شکاریعبدالرحمن علی مددعلی اکبر قطبی
Improvement of growth parameters, flowering, and fruit of tomato under water deficit stress using seed pretreatment with salicylic acid
بهبود پارامتر های رشد، گلدهی و میوه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی با استفاده از پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 55(12) (1402/06/29صفحات 41-49 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  مجتبی کبودخانیهادی سالک معراجیکیوان آقایی جوبنیافشین توکلی زانیانی
Investigation of the effect of salinity stress on physiological traits and grain yield of quinoa cultivars
بررسی تأثیر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کینوا
به زراعی کشاورزی شماره 25 (1402/01/27صفحات 221-233 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
14.  کیوان آقایی جوبنیفاطمه احمدخانی
drought stress on the activity of antioxidant enzymes and soluble proteins of Thymus vulgaris L.
تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پروتئین های محلول در آویشن (Thymus vulgaris L.)
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی شماره 7 (1401/11/30صفحات 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
13.  کیوان آقایی جوبنیزهرا مصطفوی
heavy metal stresses due to Nichel and Cadmium concentrations on extract of Thymus persycus
تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر عصاره آویشن ایرانی (Thymus perscyus)
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی شماره 7 (1401/11/30صفحات 106-111 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  علی اکبر قطبیمهسا صدیقیکیوان آقایی جوبنیاحمد محتادی
Differential Changes in D1 Protein Content and Quantum Yield of Wild and Cultivated Barley Genotypes Caused by Moderate and Severe Drought Stress in Relation to Oxidative Stress
تغییرات تمایزی در مقدار پروتئین D1 و بازده کوانتومی در ژنوتیپ های وحشی و کاشته شده جو ناشی از تنش ملایم و شدید خشکی مرتبط با تنش اکسیداتیو
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER Issue 11 (2021-01-07PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  کیوان آقایی جوبنیمونا بوریائیعباسعلی زمانی
Study of cadmium contamination and its effects on some physiological and nutritional characteristics of alfalfa plants
بررسی آلایندگی ناشی از فلز سنگین کادمیوم و اثر آن بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و تغذیهای گیاه یونجه
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 18(4) (1399/10/01صفحات 109-124 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  کیوان آقایی جوبنیبهاره راه خسروانیلیلا مغانلوعلی اکبر قطبی
Analysis of cadmium accumulation effect on some biochemical and physiological factors in basil plants (Ocimum basilicum
بررسی اثر تجمع کادمیوم بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L. )
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 33 (1398/10/30صفحات 107-121 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  لیلا علی زادکیوان آقایی جوبنیمعرفت مصطفوی راد
Effect of chemical, organic and biological fertilizers on growth and physiological characteristics of native garlic (Allium sativum L.) in Guilan province
اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L) در گیلان
پژوهش های تولید گیاهی شماره 25 (1397/09/30صفحات 55-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  لیلا علی زادمعرفت مصطفوی رادکیوان آقایی جوبنی
Effect of nitrogen sources type and plant growth promoting bacteria on yield and its attributes of Talesh local garlic in Rasht
اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری¬های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت
به زراعی کشاورزی شماره 20 (1397/05/31صفحات 533-544 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  کیوان آقایی جوبنیمحبوبه برزلیوهب جعفریانفرید شکاری
The analysis of some physiological and biochemical responses of Artemisis dracunculus to water deficit stress
بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ترخون به تنش کم آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 18 (1395/10/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  کیوان آقایی جوبنینجمه طائیمحمد رضا کنعانیمهناز یزدانی
Effect of salt stress on physiological and biochemical parameters of two salvia species
اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه مریم گلی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 9 (1393/10/14صفحات 85-96 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  کیوان آقایی جوبنیجواد هادیانمحمد رضا کنعانیبیرانوند سمیهمرتضی یوسف زاده
Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Satureja macrosiphonia Bornm., from Iran
ترکیب و فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja macrosiphonia) از ایران
Journal of Essential Oil Bearing Plants Issue 17 (2014-02-04PP. 95-103 
  علمی-پژوهشی
Scopus
4.  کیوان آقایی جوبنیستسوکو کوماتسو
Crop and medicinal plants proteomics in response to salt stress
.
Frontiers in Plant Science Issue 4 (2013-01-31PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
Scopus
3.  کیوان آقایی جوبنیستسوکو کوماتسو
Crop and medicinal plants proteomics in response to salt stress
پروتئومیکس گیاهان دارویی و زراعی در پاسخ به تنش شوری
Frontiers in Plant Science Issue 4 (2013-01-31PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  حمید سبحانیانکیوان آقایی جوبنیستسوکو کوماتسو
Changes in the Plant Proteome Resulting from Salt Stress: Toward the Creation of Salt-Tolerant Crops
تغییرات در پروتئوم گیاهی ناشی از تنش شوری: پیش به سوی ایجاد گیاهان زراعی مقاوم به شوری
Journal of Proteomics Issue 74(8) (2011-08-12PP. 1323-1337 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  کیوان آقایی جوبنیعلی اکبر احسانپورستسوکو کوماتسو
Potato responses to salt stress by increased activity of antioxidant enzymes
سیب زمینی با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان به تنش شوری پاسخ می دهد
Journal of Integrative Plant Biology Issue 51 (2009-09-08PP. 1095-1103 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 42. کیوان آقایی جوبنیمحسن فتحیعلی عمارلو
بررسی برخی خصوصیات مرتبط با رشد و تکثیر و ترکیبات اصلی دارویی زعفران زراعی در سنین مختلف رشد در زنجان
Analysis of some growth and propagation related traits and major medicinal compounds of saffron at different growth stages in ZANJAN
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان, کرمان, 1402/11/10 - 1402/11/11
ملی معتبر 41. کیوان آقایی جوبنیسعید تقی لوعلی عمارلو
تاثیر سن گیاه بر برخی ویژگی های رشدی و ترکیبات موثره گیاه دارویی آرتیشو (Cynara scolymus L.)
Effect of plant age on some growth factors and secondary metabolite of artichoke (Cynara scolymus L.) as medicinal plant
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان, کرمان, 1402/11/10 - 1402/11/11
بین‌المللی 40. کیوان آقایی جوبنیزهرا مصطفوی
اثر تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر ترکیبات عصاره گیاه آویشن ایرانی (Thymus persicus)
Effect of heavy metal stresses due to Nichel and Cadmium concentrations on extract composition of Thymus persicus
- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
بین‌المللی 39. کیوان آقایی جوبنیفاطمه احمدخانی
اثر تنش خشکی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پروتئین های محلول در گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.)
Effect of drought stress on the activity of some antioxidant enzymes and total soluble proteins of thyme (Thymus vulgaris L.)
- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
بین‌المللی 38. محسن فتحیکیوان آقایی جوبنیعلی عمارلو
بررسی ترکیبات ثانویه زعفران در مراحل مختلف رشد بیولوژیکی در شرایط ارگانیک
Investigation of secondary metabolites of saffron in different biological stages of growth in organic conditions
- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
ملی معتبر 37. کیوان آقایی جوبنیجواد هادیانمصطفی افضلی فر
تاثیر غلظت و نوع اکسین بر ریزازدیادی دو گونه گیاه مرزه در شرایط کشت بافت
Effect of auxin kinds and concentrations on micro-propagation of two satureja species under tissue culture conditions
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, کرمان, 2022-03-08 - 2022-03-09
ملی معتبر 36. کیوان آقایی جوبنیجواد هادیانمصطفی افضلی فر
بهبود ریز ازدیادی گیاه دارویی مرزه با غلظت های مختلف نیترات و سیتوکینین
Improvement of micro-propagation of satureja medicinal plants using different concentrations of nitrate and cytokinin
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, کرمان, 2022-03-08 - 2022-03-09
ملی معتبر 35. سمانه کرزورپریسا کوبازکیوان آقایی جوبنیزهرالسادات شبرمحمد فتحی قره بابا
تاثیر تنظیم کننده های رشد جیبرلیک اسید و 6- بنزیل آدنین بر افزایش تعداد پداژه در دو رقم تجاری گلایول
Influence of gibberellic acid and 6-benzyl adenine on increasing of buds in two gladiolus cultivars
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد گروه زیست شناسی, یزد, 1398/08/01 - 1398/08/02
ملی معتبر 34. کیوان آقایی جوبنیجواد هادیانمحمد رضا کنعانیمصطفی افضلی فر
اثر محیط های مختلف کشت بر ریشه زایی و رشد قلمه های دو گونه مرزه
Effect of culture media on root production and growth of two satureja species
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد گروه زیست شناسی, یزد, 1398/08/01 - 1398/08/01
ملی معتبر 33. کیوان آقایی جوبنیجواد هادیانمحمد رضا کنعانیمصطفی افضلی فر
بررسی تکثیر در شیشه دو گونه مرزه با استفاده از غلظت های مختلف سیتوکینین ها
Analysis of In-vitro propagation of two satureja species using different concentrations of cytokinins
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد گروه زیست شناسی, یزد, 1398/08/01 - 1398/08/02
بین‌المللی 32. کیوان آقایی جوبنیمعرفت مصطفوی رادلیلا علی زاد
اثر منابع نیتروژنه، باکتریها و کودهای زیستی بر عملکرد بیولوژیک و برخی از اجزاء عملکرد سیر بومی همدان
Effect of nitrogen sources, bacteria and biological fertilizers biological yield and some yield attributes of Hamedan local garlic
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 31. کیوان آقایی جوبنیزهرا مصطفویلیلا مغانلو
بررسی میزان تجمع فلز سنگین نیکل و اثرات آن بر برخی از ویژگی های رشدی گیاه آویشن ایرانی (Thymus persicus)
Study of Nickel accumulation as heavy metal and its effects on some growth properties in Thymus persicus
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
ملی معتبر 30. سعیده زمانی قلعه بینیکیوان آقایی جوبنیعلی عمارلولیلا مغانلو
بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بر متابولیت های ثانویه در گیاه دارویی هورس رادیش (Armoracia rusticana )
Analysis of the effects of different sulfur levels on secondary metabolites of horse radish (Armoracia rusticana)
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/11 - 1396/06/11
ملی معتبر 29. لیلا رضایی قراقانلوعلی عمارلوکیوان آقایی جوبنیلیلا مغانلومحمد رضا کنعانی
مطالعه تغییرات قند و پرولین در گیاه دارویی هورس رادیش در مراحل رویشی و زایشی جهت مدیریت متابولیت های ثانویه
The study of sugar and proline changes in horse radish as medicinal plant in order to secondary metabolites management
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 28. سعیده زمانی قلعه بینیکیوان آقایی جوبنیعلی عمارلولیلا مغانلو
بررسی روند جذب و متابولیسم گوگرد در گیاه هورس رادیش Armorasia rusticana)
Study of absorption and metabolism of sulfur in horse radish(Armoracia rusticana)
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 27. لیلا رضایی قراقانلوکیوان آقایی جوبنیعلی عمارلومحمد رضا کنعانیلیلا مغانلو
بررسی متابولیت ها و ترکیبات موثره عصاره هگزانی گیاه دارویی هورس رادیش) Armoracia rusticana
Analysis of phytocomponents in the Hexane extract of Horseradish
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 26. لیلا علی زادکیوان آقایی جوبنیمعرفت مصطفوی راد
اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک توده بومی سیر در گیلان
Effect of chemical, organic and biological fertilizers on growth and physiological characteristics of of native garlic (Allium sativum L.) in Guilan province
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 25. کیوان آقایی جوبنیسمیه رستمی مال خلیفهداریوش داودی
اثر سیکل های تغذیه ای بر رشد و ریزازدیادی نیشکر در مینی بیوراکتور تناوبی
Improvement of sugarcane (Saccharum officinarum) micropropagation using nutrition cycles and hormone treatments in periodical mini-bioreactor
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 24. سعیده زمانی قلعه بینیلیلا رضایی قراقانلوکیوان آقایی جوبنیعلی عمارلو
اثرات تیمارهای گوگرد بر خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی گیاه هورس رادیش
Effects of sulfur treatments on agronomical and morphological charactristics of Horse radish( Armoracia rusticana)
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و انجمن گیاهان دارویی, تهران, 1396/02/29 - 1396/02/30
بین‌المللی 23. کیوان آقایی جوبنیفاطمه احمدخانیوهب جعفریان
بررسی جوانه زنی بذر گیاه Thymus persicus تحت تیمارهای مختلف شیمیایی، دمایی و نوری
Analysis of seed germination of Thymus persicus under different chemical, light and temperature treatments
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
بین‌المللی 22. مونا بوریائیکیوان آقایی جوبنیعباسعلی زمانیلیلا مغانلو
بررسی برخی از اثرات فیزیولوژیکی کادمیوم و نیکل در گیاه یونجه
Analysis of some physiological effects of cadmium and nickel on alfalfa
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
ملی معتبر 21. بهاره راه خسروانیکیوان آقایی جوبنیعباسعلی زمانیلیلا مغانلو
بررسی تجمع کادمیوم و برخی اثرات فیزیولوژیکی آن در گیاه ریحان
Analysis of cadmium accumulation and some of its physiological effects on basil plants
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی - پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 20. بهاره رحمنیکیوان آقایی جوبنیرضا فتوتفرید شکاری
اثر هورمون سالیسیلیک اسید بر میزان اسانس گیاه نعنا فلفلی
Effect of salicylic acid on essential oil of Mentha piperita
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1394/03/31 - 1394/04/01
ملی معتبر 19. محبوبه برزلیکیوان آقایی جوبنیوهب جعفریانفرید شکاری
تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ترخون
Effect of drought stress on some physiological indices of Artemisia dracunculus
- مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین, تهران, 2015-05-28 - 2015-05-28
بین‌المللی 18. کیوان آقایی جوبنیمحمد رضا کنعانیمجید پوریوسف
اثر تفاوت های اکولوژیکی بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس در گیاه Dittrichia graveolense
Effect of ecological differences on essential oils composition in Dittrichia graveolense
-- دانشگاه خوارزمی, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 17. اقدس غریبیبرنارد فرانسوازکیوان آقایی جوبنیغفوری راضیه
برطرف کردن خفتگی بذر در گیاه همیشک از طریق کشت بافت
Breaking of seed dormancy of Danae racemosa in vitro
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با همکاری انجمن علمی , کرج, 2014-08-26 - 2014-08-28
بین‌المللی 16. کیوان آقایی جوبنیعباسعلی زمانیصالحی سعیده
بررسی آلودگی سرب و کادمیوم در برخی از سبزیجات خوردنی رایج در شهر زنجان
Investigating of lead and cadmium contamination of some common vegetables in Zanjan city
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی کرج, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 15. کیوان آقایی جوبنیسمیه رستمی مال خلیفهداریوش داودی
اثرات نانو ذرات اکسید روی بر شاخص های ریز ازدیادی و زنده مانی گیاه نیشکر در مینی بیوراکتور تناوبی
Effects of zinc oxide nanoparticles on micropropagation factors and viability of sugarcane in periodical mini-bioreactor
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی کرج, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 14. کیوان آقایی جوبنیسمیه رستمی مال خلیفهداریوش داودی
تاثیر سیکل های تغذیه بر شاخه زایی و رشد گیاه نیشکر در مینی بیوراکتور تناوبی
Effects of nutrition cycles on shoot induction and growth of sugarcane (Saccharum officinarum) in periodical mini-bioreactor
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی کرج, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 13. کیوان آقایی جوبنینجمه طائیمحمد رضا کنعانی
بررسی صفات مورفولوژیکی و میزان قندهای محلول گیاه Salvia viridis تحت تنش شوری
Analysis of morphological traits and soluble sugars in Salvia viridis under salt stress
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی کرجhttp://samp.znu.ac.ir/userfiles/rsArticlesConferences/Plant%20biology%20conference.nahaee_3.pdf, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 12. اقدس غریبیکیوان آقایی جوبنیبرنارد فرانسوازغفوری راضیه
تکثیر گیاه همیشک از طریق کشت بافت
Micropropagation of Danae racemosa L. under In-vitro culture
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی کرج, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 11. کیوان آقایی جوبنیفرید شکاریعبدالرحمن علی مدد
بهبود جوانه زنی بذر گوجه فرنگی تحت تنش خشکی از طریق پیش تیمار با آب و سالیسیلیک اسید
Improvement of germination indices of tomato seeds under drought stress using hydro and salicylic acid priming
--- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23
ملی معتبر 10. کیوان آقایی جوبنیفرید شکاریعبدالرحمن علی مدد
تاثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تولید گل و کیفیت میوه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی
The effect of salicylic acid priming on flower production and fruit quality of tomato under drought stress
--- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23
ملی معتبر 9. کیوان آقایی جوبنیفرید شکاریعبدالرحمن علی مدد
اثر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگیهای رشدی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی
Effect of salicylic acid priming on some growth characteristics of tomato under drought stress
--- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23
ملی معتبر 8. کیوان آقایی جوبنیسمیه رستمی مال خلیفهداریوش داودی
اثر بنزیل آمینو پورین و نوع محیط کشت بر رشد و شاخه زایی گیاه نیشکر در شرایط این ویترو
Effects of BAP and culture medium on growth and shoot induction of sugarcane under In-vitro conditions
--- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23
ملی معتبر 7. کیوان آقایی جوبنینجمه طائیمحمد رضا کنعانی
تاثیر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی و میزان قند های محلول در گیاه دارویی مریم گلی (Salvia spinosa) در شرایط هیدروپونیک.
Effect of salt stress on morphological characters and soluble sugars in salvia (Salvia spinosa) as a medicinal plant under hydroponic conditions.
--- دانشگاه بوعلی سبنا همدان- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2013-10-10 - 2013-10-10
ملی معتبر 6. کیوان آقایی جوبنیمحمد رضا کنعانینجمه طائی
بررسی جوانه زنی دانه در دو گونه دارویی مریم گلی تحت تیمارهای مختلف شیمیایی
Analysis of seed germination in two medicinal species of salvia under different chemical treatments
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
بین‌المللی 5. کیوان آقایی جوبنیجواد هادیانمحمد رضا کنعانی
اثرات ضد میکروبی و ترکیب اسانس و عصاره گیاه مرزه ( Satureja macrosiphon L.) از ایران
Antimicrobial activity and composition of the essential oil and extraction of Satureja macrosiphon L. from Iran
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 4. کیوان آقائی جوبنی
بررسی اثرات بیماریزایی فیتوپلاسما در درختان بید مجنون شهر زنجان
Analysis of pathogenic effects of phytoplasma on weeping willow trees in Zanjan city
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 3. کیوان آقایی جوبنیمحمد رضا کنعانی
مطالعه فیتوشیمیایی اسانس دوگونه گیاهیSalvia viridis و Salvia spinosa از زنجان
Phytochemical study of the essential oils of two plant species: Salvia viridis and Salvia spinosa from Zanjan
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
ملی معتبر 2. محمد رضا کنعانیمرتضی یوسف زادهکیوان آقایی جوبنی
ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی Ferula foetida (Apiacea) از ایران
Chemical composition and antimicrobial activity of Ferula foetida(Apiacea) from Iran
کنگره ملی گیاهان دارویی  کیش, کیش, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 1. کیوان آقایی جوبنیعلی اکبر احسانپورستسوکو کوماتسو
LEA پروتئین ها در تحمل تنش شوری سویا دخالت دارند
Late embryogenesis-abundant proteins are involved in soybean salt tolerance
کنگره انجمن پروتئومیکس ایران پژوهشکده روبان, تهران, 1388/02/03 - 1388/02/04