خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24231   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

مدیریت

مدیر گروه زیست شناسی از تیرماه 1394 تا تیر ماه 1396

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی از تاریخ 18/11/1393 تا کنون

دبیر علمی پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران