خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23891   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 نجمه طائی دي  1392فیزیولوژی گیاهی بررسی صفات فیزیولوژیک و ترکیبات اسانس مریم گلی تحت تنش شوری در محیط هیدروپونیک   استاد راهنما
7 سمیه رستمی دي  1392فیزیولوژی گیاهی بررسی تاثیر سیکل های تغذیه بر شاخص های رشد و تکثیر گیاه نیشکر در مینی-بیوراکتور تناوبی   استاد راهنما
6 عبدالرحمن علی مدد تير  1393فیزیولوژی گیاهی تأثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط کمبود آب   استاد راهنما
5 اقدس غریبی مهر  1393فیزیولوژی گیاهی بهبود تکثیر همیشک از طریق کشت بافت   استاد راهنما
4 شیما موفق تير  1390محیط زیست بررسي غلظت فلزات سنگين در 4 گونه ي گياهي ناحيه ي با خاك هاي آلوده منطقه حوالي شهرك تخصصي روي زنجان   استاد مشاور
3 محبوبه برزلی در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثرتنش کم آبی برویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ترخون (Artemisia dracunculus)   استاد راهنما
2 فاطمه احمدخانی در حال انجامفیزیولوژی گیاهی بررسی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آویشن تحت تنش خشکی   استاد راهنما
1 بهاره رحمنی در حال انجامفیزیولوژی گیاهی بررسی عملکرد بیولوژیکی نعناع فلفلی تحت تیمار پاکلوبوترازول و...   استاد راهنما