خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7294   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

 فیروزه نوری زاده - مراد پاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی
 مقایسه ی ژن های چرخه ی PPAR بین انسان و نشخوارکنندگان در بافت آدیپوز
چکيده


ء PPARs از فاکتورهای رونویسی مهم در تنظیم بیان ژن در بافت آدیپوز هستند. در این مطالعه با هدف دستیابی به ژن های مهم و موثر چرخه PPAR بافت آدیپوز در انسان و نشخوارکنندگان، ژن های مربوط به این چرخه از منبع اینترنتی KEGG استخراج، و با استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی BLAST، با یک دیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد: اکثر ژن های چرخه PPAR بین انسان و نشخوارکنندگان مشترک بوده و ژن های ACSL6 و APOA5 از لحاظ اطلاعات توالی کاملاً مشابه هستند و همچنین ژن های SCD, LPL, UCP1, MMP1 CPT2 و FABP3 در بافت آدیپوز هر دو گروه بیان می شوند.