خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8868   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

 رویا ممی خانی - مراد پاشا اسکندرینسب - داریوش سلیمی
مقایسه ی ژنهای چرخه PPAR بین انسان و نشخوارکنندگان در بافت چربی داخل عضلانی
چکيده


برای افزایش ماربلینگ میتوان از بررسی بیان ژن استفاده کرد. از مهم ترین عوامل موثر بر بیان ژن در بافت آدیپوز،PPARs هستند. که نقش بیولوژیکی آن ها توسط چرخه ی PPAR قابل آنالیز است در این مطالعه با هدف معرفی ژن های مهم چربی داخل عضلانی، چرخه ی PPAR این ژنها در انسان و نشخوارکنندگان مقایسه شدند. چرخه ی PPAR این ژنها با استفاده از منبع اینترنتی KEGG ، و RNA seq Ref این ژنها از NCBI استخراج و توسط ابزار بیوانفورماتیکی BLAST مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اکثر ژنهای چرخه در موجودات مذکور مشترک بوده و ژن های ILK,UCP1,MMP1,CPT2,UBC FABP1 , FABP3 , LPL,OLR1 در چربی داخل عضلانی آنها بیان می شوند.