خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7247   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

 روناک خرمتائی - طاهر هرکی نژاد - مرادپاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی
 تأثیر چندشکلی در ژن DGAT1 بر روی فراسنجه های خونی بره های آمیخته افشاری x برولا مرینو
چکيده


آسیل کوانزیم آ دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز1 (DGAT1) آنزیم کلیدی درگیر در کاتالیز مرحله نهائی سنتز تری گلیسرید می باشد. شناخت مسیرهای متابولیکی سنتز تری گلیسرید و نقش آنزیم های درگیر در این واکنش ها ممکن است به درک بهتر چگونگی ذخیره شدن چربی در بافت های ذخیره ای و چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن آن کمک کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چندشکلی آللی در ناحیه 5′ UTR ژن DGAT1 گوسفند بر روی فراسنجه های خونی بود. برای این منظور تعداد 97 رأس از بره های نر با سن تقریباً یکسان گله اصلاح نژادی گوسفندان آمیخته افشاری x برولا مرینو مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه زنجان مورد استفاده قرارگرفت. جهت تهیه پلاسما و استخراج DNA خونگیری از سیاه رگ وداج انجام گرفت. از پلاسما جهت تعیین غلظت تیروکسین (T4)، تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین آزاد (fT4)، تیروتروپین (TSH)، تری گلیسرید، کلسترول، HDL، LDL و VLDL استفاده شد. جهت بررسی چندشکلی، قطعه bp566 ناحیه 5′ UTR ژن DGAT1 با استفاده از PCR تکثیر گردید. با استفاده از تکنیک SSCP و به دنبال آن نتایج تعیین توالی سه ژنوتیپ CC، CA و AA مشخص گردید. در ژنوتیپ AA کلسترول و HDL کمتری مشاهده شد، هرچند که تفاوت بین ژنوتیپ CA و AA معنی دار نبود اما تفاوت ژنوتیپ AA با ژنوتیپ CC از لحاظ دو فراسنجه مذکور معنی دار (05/0< P) بود. همچنین تفوت بین ژنوتیپ CA با دو ژنوتیپ دیگر از لحاظ T4 معنی دار بود (05/0< P) به طوری که ژنوتیپ مذکور T4 بالاتر و در مقابل کلسترول و HDL کمتری نسبت به دو تا ژنوتیپ دیگر داشت.