خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6810   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

داریوش سلیمی - مرادپاشا اسکندری نسب - طاهر هرکی نژاد - داود علیاری
بررسی اثر تاخیر در زمان از شیر گیری بر رشد جبرانی بره های آمیخته برولا مرینو × افشاری
چکيده


در این تحقیق تعداد 214 راس بره آمیخته برولا مرینو × افشاری در واحد گوسفندداری مزرعه آموزشی دانشگاه زنجان از فروردین ماه تا اسفند ماه سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تاثیر چهار اثر ثابت، شامل جنس، تیپ تولد، سن و وزن میش بر وزن تولد مورد بررسی قرار گرفت که اثر سن و وزن میش بر وزن تولد غیر معنی دار اما اثر جنس بره و تیپ تولد بر وزن تولد معنی دار بود(0.05 p< ). بر اساس آنالیز انجام شده، اثر معنی دار تیپ تولد مورد توجه قرار گرفت و سعی شد با افزایش سن از شیرگیری، متناسب با وضعیت بدنی بر ه ها، این اثر مورد بررسی قرار گیرد. بره ها در دو تاریخ 2/6/88 و 28/6/88 از شیر گرفته شدند. با توجه به تفاوت در روزهای تولد بره ها سن از شیر گیری حداقل 113 و حداکثر 173 روز تعیین شد. نهایتا با این روش سن کشتار بره ها برای متوسط 323 روزگی تصحیح و اوزان حاصل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که این روش منجر به حذف تفاوتها و غیر معنی دار شدن اثر ثابت تیپ تولد در سن 323 روزگی گردید