خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7294   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

ثریا رفیعی - مرادپاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی - طاهر هرکی نژاد
پیش بینی ارزش ارثی گله گوسفند افشاری با روش انتخاب به کمک مارکرها
چکيده


بیشتر صفات مهم اقتصادی، صفات کمی هستند که توسط تعداد زیادی ژن با اثرات نسبتاً کوچک کنترل می شوند. بعضی از این ژن ها که یک صفت را کنترل می کنند می توانند نسبت به بقیه دارای اثرات بزرگی باشند. این قبیل ژن ها، ژن های با اثر بزرگ نامیده می شوند که در QTL ها(جایگاه صفت کمی) مکان یابی می شوند. دنبال کردن الگوی توارث این قبیل QTLها می تواند برای کمک به انتخاب مورد استفاده قرار بگیرد، این موضوع مجالی برای افزایش برنامه های پیشرفت ژنتیکی حیوانات اهلی بوسیله ی انتخاب مستقیم روی ژن ها یا مناطق ژنومی که بر صفات اقتصادی اثر دارند، از طریق انتخاب به کمک مارکرها(MAS) را فراهم می سازد. کارایی انتخاب به کمک مارکرها بر شاخصی متشکل از اطلاعات فنوتیپی و مولکولی پایه گذاری شده است. تحقیق حاضر به منظور پیش بینی ارزش ارثی تعداد 82 رأس از بره ها ی نر گله اصلاح نژادی طرح ملی اصلاح نژاد گوسفند افشاری مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با روش انتخاب به کمک مارکر است. جهت تعیین پلی مورفیسم ناحیه پروموتور ژن DGAT1، پس از استخراج DNA از نمونه های خون مراحل PCR بر روی نمونه های DNA انجام گرفت و فراوانی های آللی و ژنوتیپی حیوانات مشخص گردید. ژن DGAT1 که به عنوان آنزیم در سنتز تری گلیسرید دارای نقش کلیدی است بعنوان ژن کاندید در تردی گوشت مطرح است. به منظور پیش بینی ارزش ارثی حیوانات با روش مذکور از نرم افزار MAS استفاده گردید که طی همین پژوهش تهیه گردیده است. جهت مقایسه نتایج پیش بینی ارزش ارثی با روش مذکور، از نرم افزار SAS استفاده گردید. و ملاحظه شد که وارد نمودن اثر ژن مذکور در محاسبات مطابقت نتایج حاصل با میانگین چربی موجود در فرزندان قوچها را افزایش داده است.