خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9427   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

روناک خرمتایی - طاهر هرکی نژاد - مراد پاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی
تأثیر چندشکلی در ناحیه 5 UTR ژن DGAT1 بر روی پروفیل چربی خون بره های آمیخته افشاری - برولا مرینو
چکيده


آسیل کوانزیم آ دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) آنزیم کلیدی درگیر در کاتالیز مرحله نهائی سنتز تریگلیسرید میباشد. شناخت مسیرهای متابولیکی سنتز تریگلیسرید و نقش آنزیمهای درگیر در این واکنش ها ممکن است به درک بهتر چگونگی ذخیره شدن چربی در بافت های ذخیرهای و چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن آن کمک کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چندشکلی آللی در ناحیه 5 UTR ژن DGAT1 گوسفند بر روی پروفیل چربی خون بود. برای این منظور تعداد 97 رأس از بره های نر با سن تقریباً یکسان گله اصلاح نژادی گوسفندان آمیخته افشاری x برولا مرینو مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه زنجان مورد استفاده قرارگرفت. جهت تهیه پلاسما و استخراج DNA خونگیری از سیاهرگ وداج انجام گرفت. غلظت تریگلیسرید، ، کلستر LDL ،HDL و VLDL اندازه گیری شد. جهت بررسی چندشکلی، قطعه 566 bp ناحیه 5 UTR ژن DGAT1 با استفاده از PCR تکثیر گردید. با استفاده از تکنیک SSCP و به دنبال آن نتایج تعیین توالی سه ژنوتیپ CA ،CC و AA مشخص گردید. در ژنوتیپ AA کلسترول و HDL کمتری مشاهده شد، هرچند که تفاوت بین ژنوتیپ CA و AA معنی دار نبود اما تفاوت ژنوتیپ AA با ژنوتیپ CC از لحاظ دو فراسنجه مذکور معنی دار (0/05 > p ) بود.