خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25459   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N., Soleimani Abhari, H.
قدمگاه، اثر جای پای طبیعی یا حجاری و جایگاه آن در باورهای مذهبی ایرانی ها در پیش و پس از ظهور اسلام
Ghadamgah: the Natural or Carved Human Footprints and its Significance in the Iranian Religious Beliefs before and after the Advent of Islam
چکيده


قدمگاه ها مكان هاي مقدسي اند كه در ايران قدمت تاريخي و قديمي دارند و در حكم ميراث ي فرهنگ ي و م به ي شناخته مي شوند. در بيشتر مواقع، جاي پاي مقدسي در قدمگاه ها نصب شده است كه بيشتر آنها به امام هش تم ، عل ي بنموسيالرضا)ع( نس ت داده مي شوند. پراكندگي قدمگاه ها در استان هاي جنوبي ايران، بيشتر است. در اي ن مقال ه ب ه جاي پاهاي موجود در برخي از قدمگاه ها و ارت اط آنها با جاي پاهاي ط يعي توج ه ش ده اس ت همچن ين موقعي ت مكاني قدمگاه ها با منابع آبي ارزيابي و تحليل شده است. براساس گزارش هاي در دسترس و همچنين مشاهدة برخي جاي پاها در قدمگاه ها، اطلاعات ضروري براي چنين ارزيابي به دست آمد. ردپاي ط يعي انسان ها از بسياري نقاط دنيا گزارش شده است ولي نوع سنگ و هن د سۀ ج اي پاها در قدمگاه ها گواهي بر دست ك ند و مصنوعي بودن آنهاست. ردپاهاي ط يعي در سنگ هاي رسوبي ي ا س نگ ه اي آذرآواري )خاكسترهاي آتشفشاني( يافت مي شوند. اين در حالي است كه جاي پاهاي نصب شده در قدمگاه ه ا، روي سنگ هاي آذرين يا دگرگوني نيز حجاري شده اند. با وجود اين، نقش جاي پا در قدمگاه، بهلحاظ تاريخي يادآور روايت حضور امام معصوم)ع( يا ام امزاد ه ه ا در آن مكان است كه به طور معجزه آسايي جاي پاي آنها در سنگ نقش بسته اس ت. از ط ر ديگ ر ق دمگاه ه ا در اي ران ، بيشتر در نزديكي چشمه ها و منابع آبي بنا شده اند و به نوعي، تداعي كنندة تقدس آب در اي ران ان د . در اي ران، پ اكيزه نگه داشتن آب و همگاني دانستن منابع آبي همراه با رويكردهاي آييني و باوره اي ت اريخ ي م به ي اس ت و س اخت قدمگاه تلاش ايراني ها را در اين راستا نشان مي دهد.