خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23138   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

حسینی، س. ز.، سلیمانی، ع.، طاهری، م. و توکلی، ا
شاخص های تحمل به خشکی در برخی ارقام زیتون (Olea europaea L.)
Drought Tolerance Indices in some Olive Cultivars (Olea europaea L.)
چکيده


به منظور ارزيابي تحمل به تنش خشكي در ارقام زيتون، آزمايشي در گلخانه به صورت فاكتوري ل در قالب طرح كاملاً تصادفي در سه تكرار انجام شد. تيمار تنش خشكي در سه سطح شاهد، تنش ملايم و تنش شد يد (به 55 و 35 درصد رطوبت ظرفيت زراعي) روي نهال هاي ي ك ساله دوازده رقم زيتون اعمال شد. نتا يج ، ترتيب 90 نشان داد كه تنش خشكي موجب كاهش محتواي نسبي آب برگ و هدايت روزنه اي در همه ارقام شد . نسبت وزن خشك ريشه به اندام هوايي در همه ارقام در شرايط تنش نسبت به شاهد افزايش يافت. با توجه به اي ن كه و میانگين (GMP) میانگين هندس ي بهره وري ،(MP) میانگين بهره وري ،(STI) شاخص هاي تحمل به تنش بيشترين همبستگي را با درصد رشد نسبي در شرايط شاهد و تنش شديد داشتند، به عنوان (HARM) هارمونيك شاخص هايي مناسب جهت گزينش ارقام متحمل به خشكي نهال زيتون شناخته شدند. بر اساس اين شاخص ها و تجزيه به مولفه هاي اصلي، ارقام ميشن، كنسرواليا و سويلانا داراي پايداري رشد در شرا يط تنش و متحمل به خشكي بودند. مطابقت نسبتاً زيادي بين ارزيابي ارقام بر اساس شاخص هاي محاسبه شده و سا ير صفات مورد مطالعه وجود داشت.