خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24737   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه , 1386-1381
عنوان رساله : بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ملکولی مقاومت به شوری در زیتون
زمینه رساله : میوه کاری-بیوتکنولوژی
استاد راهنما : دکتر طلایی و دکتر زمانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه , 1381-1379
عنوان پایان نامه : بررسی مقاومت به سرمازدگی در برخی ارقام زیتون
زمینه پایان نامه : میوه کاری-فیزیولوژی
استاد راهنما : دکتر حسین لسانی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, علوم باغبانی , 1379-1375