خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24586   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

شرکت در کارگاههای آموزشی


1-     کارگاه آموزشی تولید ارگانیک زیتون، 8 آذرماه 1389، پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان، زنجان-ایران

2- کارگاه آموزشی RT-PCR، آبان ماه 1395، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان-ایران