خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24586   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 مخمد زرین بال آذر  1397کشاورزی- باغبانی تعیین خودناسازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ¬های امیدبخش زردآلو به کمک نشانگرهای مولکولی و روش¬ تلاقی کلاسیک  
[Abstract] 
استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
20 ابراهیم دستکار تير  1390علوم باغبانی گرایش میوه کاری مطالعه تنوع ژنتیکی و مرفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های زیتون با استفاده از نشانگرهای ملکولی  
19 بنت الهدی رشیدی اسفند  1389علوم باغبانی گرایش میوه کاری بررسی حضور و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت بافت اسپوروفیت و گامتوفیت نر در دخت زیتون  
18 سیده زهرا حسینی اسفند  1390علوم باغبانی گرایش میوه کاری پاسخ های فیزیولوژیکی به تنش خشکی در برخی ارقام زیتون  
17 فاطمه مشیری اسفند  1390علوم باغبانی گرایش میوه کاری غربالگری گامتوفیتی تحمل به تنش خشکی در زیتون  
16 الهام پوراسکندری اسفند  1390علوم باغبانی گرایش میوه کاری مطالعه خصوصیات گلدهی و پومولوژیکی برخی ارقام زیتون  
15 زهرا احمدی اسفند  1390علوم باغبانی گرایش میوه کاری برآورد وراثت پذیری عمومی و همبستگی ژنتیکی خصوصیات گل و میوه در زیتون  
14 پگاه نظری اسفند  1390گیاهپزشکی جدول زندگی دو جنسی شب پره جوانه خوار زیتون روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاهی  
13 ساناز مولایی شهريور  1392فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و خودناسازگاری برخی از ژنوتیپ های زردآلو    استاد راهنما
12 مهشید غفوری شهريور  1392فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه کاربرد پس از برداشت اسانس های میخک هندی، آویشن و دارچین بر خصوصیات کیفی میوه انار   استاد راهنما
11 لیلا سعیداوی شهريور  1392فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه واکنش های فیزیولوژیکی موز رقم دووارف کاواندیش به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای   استاد راهنما
10 زهرا بیگدلو مهر  1394کشاورزی- باغبانی 1- بررسی تنوع مرفوفیزیولوژیکی و تاثیر تراش بوته بر عملکرد میوه برخی از توده¬های خربزه بومی ایران   استاد راهنما
9 فریده هدایتی اسفند  1393کشاورزی- باغبانی اثر تنش شوری بر بیان ژن(ها) رمز کننده پلی¬فنول در زیتون   استاد راهنما
8 فرهاد محمودی اسفند  1393کشاورزی- باغبانی اثرنانوکودهای نیتروژن، پتاسیم و بور بر برخی صفات کمی و کیفی زیتون رقم مانزانیلا   استاد راهنما
7 ابوالحسن فرهنگ شهريور  1393کشاورزی- باغبانی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی توده¬های بومی بومادران در منطقه دماوند    استاد راهنما
6 فاطمه موسوی اسفند  1393کشاورزی- باغبانی تأثیر ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha pipperita L.) در شرایط تنش شوری   استاد راهنما
5 لیلا سعیداوی مهر  1392کشاورزی- باغبانی واکنش¬های فیزیولوژیکی موز رقم دووارف کاوندیش به تنش خشکی در شرایط درون شیشه¬ای   استاد راهنما
4 سمیه قجالو بهمن  1397کشاورزی- باغبانی تغییر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان بافت برگ زیتون رقم کنسروالیا تحت تاثیر مقدار محصول 
[Abstract] 
استاد راهنما
3 سپیده قنبرنژاد بهمن  1397کشاورزی- باغبانی اثر تنش حرارتی بر فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانت و بیان ژن¬های مربوطه در زیتون (Olea europaea) ارقام دیره و زرد   استاد راهنما
2 فاطمه کشاورز بهمن  1397کشاورزی- باغبانی تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین و سولفیدهیدروژن بر خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه انار رقم ملس ساوه در طول انبارسرد   استاد راهنما
1 مرتضی سلیمی اسفند  1397کشاورزی- باغبانی بررسی تأثیر محلول پاشی پوترسین، گلایسین بتاتین و اسید فولیک روي خواص (Ecballium elaterium) مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خیار وحشی   استاد مشاور