خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24781   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیمحمود قاسم نژاداکبر حسنی
Effect of Foliar Application of Different Sources of Nano-Chelate Fertilizer (Nitrogen and Potassium) and Chemical Fertilizers (Urea and Potassium Nitrate) on Yield and Oil’s Quantity Attributes of Olive Tree cv. Zard
تأثیر کاربرد برگی منابع مختلف کودی نانو کلات ( نیتروژن و پتاسیم) و کودهای شیمیایی (اوره و نیترات پتاسیم) بر عملکرد و خواص کیفی روغن زیتون رقم " زرد"
علوم باغبانی شماره 1 (1403/03/10صفحات 147-164 
  علمی-پژوهشی
Scopus
65.  مریم اطهاریمسعود ارغوانیعلی سلیمانیمیترا اعلائیپگاه صیاد امینسمیه اسماعیلی
Study on physiological and morphological traits of purple shamrock (Oxalis triangularis A. St.-Hil. ) as affected by humic acid under salinity stress
مطالعه تاثیر هیومیک اسید بر ویژگی های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شبدر زینتی (.Oxalis triangularis A. St.-Hil)
Acta Agriculturae Slovenica Issue 1 (2024-03-29PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  Feng LiangXue LiYu ZhangYi WuKaiwen BaiRomero Agustiعلی سلیمانیWei WangShumin Yi
Recent Progress on Green New Phase Extraction and Preparation of Polyphenols in Edible Oil
پیشرفت های اخیر در زمینه استخراج فاز جدید سبز و تهیه پلی فنول ها در روغن خوراکی
MOLECULES Issue 24 (2023-12-18PP. 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
63.  احمد قلی یانعلی سلیمانیزهرا یوسفیاسماعیل فلاحی
The effect of pruning on photosynthesis indices, physiological, biochemical traits and expression pattern of some genes involved in phenol metabolism in olive (Olea europaea L. cv. Zard)
تاثیر هرس بر شاخص‌های فتوسنتزی، صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان برخی ژن‌های دخیل در متابولیسم فنل در زیتون رقم زرد
پژوهش های میوه کاری شماره 1 (1402/06/30صفحات 61-74 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
62.  ابراهیم دستکارعلی سلیمانیمهدی طاهریزهرا یوسفیکریم مصطفویعزیز عبدالهی
Determination of alternative bearing index of some olive cultivars at Tarom region in Zanjan province
تعیین شاخص تناوب باردهی برخی ارقام زیتون در منطقه طارم استان زنجان
پژوهش های میوه کاری شماره 2 (1401/12/20صفحات 185-196 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  سپیده قنبرنژادعلی سلیمانیابراهیم دستکاراحمد اجنی
The Impact of High Temperature Stress on the Activity of Some Antioxidant Enzymes and the Expression Pattern of Relevant Genes in Two Olive Cultivars
اثر تنش دمای بالا بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و الکوی بیان ژن های مربوطه در دو رقم زیتون
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 3 (1401/09/30صفحات 463-472 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  سهیلا احمدخانیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیری
The effect of postharvest phenylalanine treatment on physicochemical attributes of cornelian cherry fruits during cold storage
تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته طی انبارمانی سرد
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1401/06/15صفحات 295-308 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  Erli NiuSong GaoXiaomin Yuعلی سلیمانیShenlong Zhu
Comprehensive evaluation of the response to aluminum stress in olive tree (Olea europaea L.)
ارزیابی جامع پاسخ درخت زیتون به تنش آلومینیوم
Frontiers in Plant Science Issue 2 (2022-07-28PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  ناصر لطفی تپهعلی سلیمانیRamazan Çakmakçıکوروش وحدتیمحمدی پریسا
Characterization of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) in Persian walnut associated with drought stress tolerance
شناسایی ریزوباکترهای تقویت کننده رشد مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گردوی ایرانی
Scientific Reports Issue 12 (2022-07-26PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیاسماعیل فلاحیاکبر حسنیمحمود قاسم نژاد
Response of olive (Olea europaea L.) trees to foliar spray of nano chelated and chemical potassium fertilizers
پاسخ درختان زیتون به محلول پاشی برگی کودهای شیمیایی و نانو پتاسیم
JOURNAL OF PLANT NUTRITION Issue 2 (2022-05-14PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
56.  علی سلیمانیاحمد قلی یاناسماعیل فلاحیزهرا یوسفی
The impact of pruning severity on yield and quality of Zard olive fruit
تاثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد
پژوهش های میوه کاری شماره 6 (1400/12/15صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  سهیلا احمدخانیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیری
Impact of Postharvest Application of Hydrogen Sulfide on Physicochemical Attributes of Cornus mas Fruits during Cold Storage
تاثیر تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته در طی انبارمانی سرد
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 4 (1400/11/22صفحات 425-436 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  ساناز مولاییولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of Aloe vera gel on chilling injury, decay and nutritional quality of pomegranate (Punica granatum L.) fruit during cold storage
تأثیر ژل آلوئهورا برکاهش سرمازدگی، پوسیدگی و حفظ ویژگیهای کیفی میوه انار ( .Punica granatum L) طی دوره انبارمانی
علوم باغبانی ایران شماره 52-3 (1400/09/30صفحات 565-580 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  عزیزالله خیریفرشاد برخوری مهنیعلی سلیمانیمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Study of some Morphophysiological Characteristics in Endemic Population of Nigella sativa under Water Deficits Stress in Zanjan Climate Conditions
مطالعه برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی تودههای بومی سیاهدانه تحت تنش کمآبی در شرایط آب و هوایی زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 3 (1400/08/01صفحات 213-226 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  سارا رضی گندمانیعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیمحمدرضا وظیفه شناسPedro Martínez-Gómezاصغر محسن زاده کرمانیاحمدرضا رئیس زادهمصطفی طیاریPedro José Martínez-García
Development of a Multipurpose Core Collection of New Promising Iranian Pomegranate (Punica granatum L.) Genotypes Based on Morphological and Pomological Traits
توسعه کلکسیون هسته ایی چندمنظوره ارقام امید بخش انار ایرانی بر اساس شاخص های مرفولوژیکی و پومولوژیکی
Horticulturae شماره 10 (1400/07/09صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  ابراهیم دستکارعلی سلیمانیحسین جعفریعباسعلی بهاریمهرشاد زین العابدینی
Changes in Gene Expression and Activity Pattern of Some Antioxidant Enzymes in Olive Trees (Olea europaeaL. cv. Conservalia) in Relation to Alternate Bearing
تغییرهای الگوی فعالیت و بیان ژن های برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در درختان زیتون رقم کنسروالیا در ارتباط با تناوب باردهی
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 2 (1400/06/20صفحات 139-150 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیاکبر حسنیمحمود قاسم نژادکرامت اله رضائیسمیه کلانکی
Nano-Chelated Nitrogen Fertilizer as a New Replacement for Urea to Improve Olive Oil Quality
کود نانو-کلات شده نیتروژن به عنوان جایگزین جدید برای کود اوره در افزایش کیفیت روغن زیتون
international journal of horticultural science and technology - Issue 2 (2021-06-26PP. 191-201 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  احمد اجنیعلی سلیمانیاسماعیل سیفیمهدی طاهری
Differential display of heat stress tolerance of olive cultivars ‘Zard’ and ‘Direh’ based on physiological and biochemical indexes as well as PPO and PAL genes expression pattern
نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL
پژوهش های تولید گیاهی شماره 1 (1400/04/01صفحات 65-79 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  احمد اجنیعلی سلیمانیعلی اصغر زینالواسماعیل سیفی
The evaluation of physiological and biochemical traits of olive trees cvs. Zard and Direh under heat stress
بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمایی رقم های زرد و دیره زیتون تحت تنش حرارتی
علوم باغبانی ایران شماره 4 (1399/12/10صفحات 785-795 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  ساناز مولاییعلی سلیمانیولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Impact of chitosan in combination with potassium sorbate treatment on chilling injury and quality attributes of pomegranate fruit during cold storage
تاثیر تیمار ترکیبی چیتوزان و سوربات پتاسیم بر سرمازدگی و خواص کیفی میوه انار طی انبار سرد
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Issue 2 (2021-02-02PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  ساناز مولاییولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Exogenous application of glycine betaine increases the chilling tolerance of pomegranate fruits cv. Malase Saveh during cold storage
افزایش مقاومت به سرما در میوه انار رقم ملس ساوه در طول انبار سرد با کاربرد بیرونی گلایسین بتائین
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 2 (2021-01-22PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
Scopus
45.  سمیرا مسعودیمریم جعفر خانی کرمانیعلی سلیمانیحسن حاج نجاریامین علی دادیزهرا حسینی
Optimizing micropropagation of apple (Malus× domestica Borkh) and in vitro root induction by piriformospora indica
بهبود ریزازدیادی سیب و القای ریشه زایی درون شیشه ایی با قارچ piriformospora indica
Agriculture Issue 4 (2020-10-20PP. 137-147 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  ابراهیم دستکارعلی سلیمانیحسین جعفریJuan de Dios Alcheعباسعلی بهاریمهرشاد زین العابدینیسلامی سید علیرضا
Differential expression of genes in olive leaves and buds of ON- versus OFF-trees
نمایش افتراقی ژن های برگ و جوانه درختان آور و نیآور زیتون
Scientific Reports Issue 10 (2020-09-20PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  عزیزالله خیریزهرا بهارمست ضیابریمحسن ثانی خانیعلی سلیمانی
Study and comparison of morphological and phytochemical traits of Mentha pulegium L. in different habitats of Guilan province
بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئی Mentha pulegium L در رویشگاه‌های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 30 (1399/06/15صفحات 60-75 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  سحر نقی لوعلی سلیمانیولی ربیعیخلیقی احمدمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
Screening Eight Cultivars of Alstroemeria Cut Flower for Vase Life and Biochemical Traits
غربالگری عمر گلجایی و صفات بیوشیمیایی هشت رقم گل شاخه بریده آلسترومریا
Journal Of Ornamental Plants Issue 10(2) (2020-06-21PP. 89-98 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیمحمود قاسم نژاداکبر حسنی
The feasibility for replacement of urea with nitrogen nano-chelated fertilizer in olive (Olea europaea L.) orchards
بررسی امکان سنجی جایگزینی کود اوره با نانوکودهای کلاته نیتروژن در باغات زیتون
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue 10-1 (2019-12-21PP. 3047-3058 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  سحر نقی لوولی ربیعیعلی سلیمانیخلیقی احمدمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
EFFECT OF AMINOOXYACETIC ACID (AOA) ON ACS AND ACO GENES EXPRESSION AND THE VASE LIFE OF ALSTROEMERIA CUT FLOWER
تاثیر آمینو اکسی اسیتیک اسید(AOA) بربیان ژن های ACS و ACO وعمر گلجائی گل شاخه بریده آلسترومریا
Genetika-Belgrade Issue (3)51 (2019-12-21PP. 861-876 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیمحمود قاسم نژاداکبر حسنی
The feasibility for replacement of urea with nitrogen nano-chelated fertilizer in olive (Olea europaea L.) orchards
امکان سنجی جایگزینی کود اوره با نانوکودنیتروژن در باغات زیتون
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue 10 (2019-10-20PP. 3047-3058 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیاسماعیل فلاحیمحمود قاسم نژاداکبر حسنی
The impact of foliar application of boron nano-chelated fertilizer and boric acid on fruit yield, oil content, and quality attributes in olive (Olea europaea L.)
تاثیر کاربرد برگی نانو کلاته بور و بوریک اسید بر عملکرد میوه، محتوی روغن و خصوصیات کیفی آن در زیتون
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 257 (2019-07-26P. 108689 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  محمد زرین بالبهرام باغبان کهنه دوزعلی سلیمانیجلیل دژم پور
Evaluation of fruit set and pollination compatibility among different apricot cultivars
ارزیابی درصد میوه بندی و وضعیت سازگاری گرده افشانی در ارقام مختلف زردآلو
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 2 (1398/04/20صفحات 205-221 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  رویا زیرکعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیحمید حاتمی ملکیعزیزالله خیری
Evaluation of Genetic Diversity of Elaeagnus angustifolia Using Morphological and AFLP Molecular Markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی سنجد با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی و مولکولی AFLP
پژوهش های ژنتیک گیاهی شماره 2 (1397/12/20صفحات 41-54 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  ناصر لطفی تپهعلی سلیمانیکوروش وحدتیRamazan Çakmakçı
Comprehensive biochemical insights into the seed germination of walnut under drought stress
مطالعه جامع صفات بیوشیمیایی جوانه زنی بذر گردو تحت شرایط تنش خشکی
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 250 (2019-03-02PP. 329-343 

34.  محمد زرین بالعلی سلیمانیبهرام باغبان کهنه دوزجلیل دژم پور
Self-compatibility in some apricot (Prunus armeniaca L.) genotypes
بررسی خودناسازگاری در برخی از ژنوتیپ های زردآلو
Crop Breeding Journal (نهال و بذر سابق) - مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر Issue 8-2 (2018-10-01PP. 49-59 

33.  وحید بیگدلوعلی سلیمانیاعظم نیکزادعبدالهی حمید عباسعلی بهاری
Comparative study of two pear cultivars to PEG-induced osmotic stress
مقایسه پاسخ ریزنمونه های دو رقم گلابی به تنش اسمزی ناشی از پلی اتیلن گلیکول
journal of plant physiology and breeding شماره 8-1 (1397/05/20صفحات 89-99 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  مرتضی سلیمانی اقدمرقیه محمودی پلدشتفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیعلی سلیمانی
Hydrogen sulfide treatment confers chilling tolerance in hawthorn fruit during cold storage by triggering endogenous H2S accumulation, enhancing antioxidant enzymes activity and promoting phenols accumulation
تیمار سولفید هیدروژن با راه اندازی تجمع H2S درونی،افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و تشویق تجمع فنول ها مقاومت به سرما را به میوه سرخ ولیک در طی انبا سرد اعطاء میکند
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 238 (2018-05-03PP. 264-271 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  فرهنگ رضوی یاریجان علیارقیه محمودی پلدشتولی ربیعیمرتضی سلیمانی اقدمعلی سلیمانی
Glycine betaine treatment attenuates chilling injury and maintains nutritional quality of hawthorn fruit during storage at low temperature
کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت تغذیه ای زالزالک توسط تیمار گلایسین بتائین در طی انبار سرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 233 (2018-02-02PP. 188-194 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  حمید مالمیرعلی سلیمانیاعظم نیکزادوحید بیگدلوفرهنگ رضوی یاریجان علیاعلی عمارلو
Comparison of Salinity Stress Tolerance of Two Pear Cultivars under In Vitro Conditions
مقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم گلابی ذر شرایط کشت درون شیشه ای
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 1 (1396/10/15صفحات 47-56 

29.  لیلا سعیداویعلی سلیمانیمحمداسماعیل امیری
Improvement of shoot-tip culture proliferation in banana using PEG6000
بهبود پرآوری کشت بافت نوک شاخساره گیاه موز از طریق کاربرد پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000)
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue جلد 7 شماره 3 (2017-10-15PP. 2105-2111 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  زهرا احمدیعلی سلیمانیمهدی طاهریجلال صبا
Correlation Between Flower and Fruit Characteristics in some Oilive Cultivars in Climatical Conditions of Tarom
روابط بین صفات گل و میوه در برخی از ارقام زیتون در شرایط آب و هوائی طارم
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 3 (1396/03/20صفحات 283-297 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  ابوحسن فرهنگ سردرودیعلی سلیمانیعزیزالله خیریرامین زیباسرشت
Essential Oil Composition of Achillea aucheri Boiss at Different Growing Altitudes in Damavand, Iran
بررسی ترکیبات اسانس بومادران دماوندی در ارتفاعات رشدی مختلف دماوند، ایران
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 19 (2017-03-30PP. 357-364 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  فاطمه حسین پورولی ربیعیمحمداسماعیل امیریعلی سلیمانی
Influence of hot water treatment and nano-packaging on qualitative characterestics of nectarine fruit cv. ‘Sunglo’ during storage
تأثیر تیمار آب گرم و بسته بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری
به زراعی کشاورزی شماره 18-4 (1395/12/25صفحات 1001-1015 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  سمیه جزء قاسمیولی ربیعیعلی سلیمانیخلیقی احمد
Karyotype analysis of seven Iris species native to Iran
آنالیز کاریوتیپی هفت گونه زنبق ایرانی
CARYOLOGIA Issue 4 (2016-10-28PP. 351-361 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  مهشید غفوریعلی سلیمانیولی ربیعی
Effect of application of Clove and Cinnamon essential oils on maintain quality post-harvest of Pomegranate
اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’
به زراعی کشاورزی شماره 18-2 (1395/06/30صفحات 389-401 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  ساناز مولاییعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینی
Assesment of quantity and quality traits of some Apricot cultivars in Zanjan city
ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان
علوم باغبانی شماره 1 (1395/03/02صفحات 35-48 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  مهشید غفوریعلی سلیمانیولی ربیعیرقیه همتی
Effect of Postharvest Application of Thyme Essential oil on Quality and Shelflife of Pomegranate (Punica granatum cv. Tarom red skin) Fruit
تأثیر محلولپاشی پس از برداشت اسانس آویشن بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)
علوم باغبانی شماره جلد :29 - شماره -4 (1394/12/26صفحات 547-555 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  سکینه صدریمجید پوریوسفعلی سلیمانیطاهر برزگر ساربانقلیخلیل جمشیدی
evaluation of agronomic traits of fennel and fenugreek in intercropping
ارزیابی صفات زراعی رازیانه (foeniculum vulgare) و شنبلیله (trigonella foenum graecum) در کشت مخلوط
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 4 (1393/12/25صفحات 593-602 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  سکینه صدریمجید پوریوسفعلی سلیمانی
evaluation of yield, essential oil and advantage indices in fennel and fenugreek intercropping
ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله
به زراعی کشاورزی شماره 4 (1393/11/15صفحات 921-932 

19.  ابوحسن فرهنگ سردرودیعزیزالله خیریعلی سلیمانیرامین زیباسرشت
Evaluation of Morphological Traits and Oil Contents of Achillea aucheri from Different Altitudes
ارزیابی صفات مورفولوژیکی و مقدار اسانس بومادران دماوندی در ارتفاعات مختلف
Journal of Medicinal Plants Research Issue 2 (2014-12-25PP. 127-131 

18. علی سلیمانیحسین جعفریابراهیم دستکار
Descriptive Assessment and Genetic Diversity of some Promising Walnut Genotypes in Zanjan Province
ارزیابی توصیفی و ژنتیکی برخی ژنوتیپ های امید بخش گردو در زنجان
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 4 (1393/06/25صفحات 719-732 

17.  ساناز مولاییعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیبهرام ملکی زنجانی
Study of Self-Incompatibility in some Apricot (Prunus armeniaca L.) Genotypes Using Classic and Molecular Methods
مطالعه خودناسازگاری در برخی ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از روش های کلاسیک و ملکولی
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 4 (1393/06/25صفحات 777-790 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  سمیه جزء قاسمیولی ربیعیعلی سلیمانیخلیقی احمد
Investigation the morphocytological traits and ploidy level in Iris species of Iranian native in Zanjan Province
بررسی صفات مرفوسیتوژنتیکی و سطح پلوئیدی زنبق های ایران بومی استان زنجان
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences Issue 5 (2014-07-06PP. 72-81 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مهرشاد زین العابدینیجلیل دژم پورمجیدیان پرستومطهره خاکزاداغولبیکبهرام ملکی زنجانیعلی سلیمانیمریم فارسی
Molecular variability and genetic relationship and structure of Iranian Prunus rootstocks revealed by SSR and AFLP markers
تنوع مولکولی وارتباط ژنتیکی وساختار پایه های پرونوس ایرانی با استفاده از مارکرهایSSRوAFLP
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 172 (2014-06-04PP. 258-264 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  الهام پوراسکندریعلی سلیمانیجلال صبامهدی طاهری
The evaluation of pomological characteristics and grouping of some olive cultivars in Zanjan province
ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و گروه‌بندی برخی ارقام زیتون در استان زنجان
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 1-29(4) (1392/11/15صفحات 623-636 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  سیده زهرا حسینیعلی سلیمانیمهدی طاهریافشین توکلی زانیانی
Screening for Drought Stress Tolerance in Olive Cultivars
غربالگری برای تحمل به خشکی در رقم های زیتون
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 7154-1680 (1392/09/10صفحات 491-500 

12.  ابراهیم دستکارعلی سلیمانیحسین جعفریمحمد رضا نقوی
Genetic and morphological variation in Iranian olive (Olea europaea L.) germplasm
تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی در ژرم پلاسم ایرانی زیتون
Crop Breeding Journal (نهال و بذر سابق) - مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر Issue 3 (2013-11-30PP. 99-106 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  مطهره خاکزاداغولبیکمهرشاد زین العابدینیجلیل دژم پوربهرام ملکی زنجانیعلی ایمانیعلی سلیمانیمحسن مردی
Application of AFLP markers in genetic structure study of promising hybrids in Prunus genus
کاربرد نشانگرهایAFLP درمطالعه ساختار ژنتیکی هیبرید های امیدبخش Prunus
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 3 (1392/07/01صفحات 241-250 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  پگاه نظریحسن رحمانیاورنگ کاوسیعلی سلیمانیزهرا زارعی
Biological characteristics and life table parameters of the olive leaf moth, Palpita unionalis (Hübner) (Lep.: Pyralidae) feeding on three olive varieties in Iran
ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون روی سه رقم رایج زیتون
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 44 (1392/04/15صفحات 329-338 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  سیده زهرا حسینیعلی سلیمانیمهدی طاهریافشین توکلی زانیانی
Drought Tolerance Indices in some Olive Cultivars (Olea europaea L.)
شاخص های تحمل به خشکی در برخی ارقام زیتون (Olea europaea L.)
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 2 (1392/03/07صفحات 211-226 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  علی سلیمانیsonia moralesJimenez- LopezAntonio Jesús CastroMaria Isabel Rodriguez-GarciaJuan de Dios Alche
Differential Expression and Sequence Polymorphism of the Olive Pollen Allergen Ole e 1 in Two Iranian Cultivars
-
Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology Issue 12 (2013-03-15PP. 18-28 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  ابراهیم دستکارعلی سلیمانیحسین جعفریمحمد رضا نقوی
Discriminant and cluster analysis of olive cultivars based on IOC protocol
تجزیه تابع تشخیص و خوشه ای رقم های زیتون بر اساس توصیف نامه IOC
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 3 (1391/10/08صفحات 259-270 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  محمد مهدی ضرابیعلیرضا طلاییعلی سلیمانیرحیم حداد
Physiological and biochemical parameters changes of six olive cultivars under drought stress
نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیایی شش رقم زیتون در برابر خشکی
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1389/10/07صفحات 234-244 
  علمی-پژوهشی
سایر
5.  علی سلیمانیعلیرضا طلاییمحمد رضا نقویذبیح اله زمانی
Salt stress effect on protein pattern and ascorbate peroxidase activity of olive pollen grain
اثر تنش شوری بر الگوی پروتئینی و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز از دانه گرده زیتون
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 1 (1389/05/02صفحات 147-160 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  علی سلیمانیعلیرضا طلاییمحمد رضا نقویذبیح اله زمانی
Male gametophytic and sporophytic screening of olive cultivars for salt stress tolerance
گزینش اسپوروفیتی و گامتوفیتی مقاومت به شوری در گیاه زیتون
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 12 (2010-06-06PP. 173-180 
  علمی-پژوهشی
سایر
3.  علیرضا لادن مقدمسعید سماواتمصطفی مصطفویعلی سلیمانیمحمد مسعودیرحیم همتی تک
study of humic acid and salinity stress on chlorophy II flouresance parameters in pistachio
بررسی اثر اسید هیومیک و شوری بر مولفه های فلورسانس کلروفیل در پسته
Biplpgy j. of aslamic Azad University Garmsar Branch شماره 2 (1387/02/05صفحات 33-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  علی سلیمانیذبیح اله زمانیعلیرضا طلاییمحمد رضا نقوی
Molecular characterization of unknown potentially salt tolerant olive genotypes using RAPD markers
Molecular characterization of unknown potentially salt tolerant olive genotypes using RAPD markers
journal of sciences islamic republic of iran Issue 2 (2006-07-25PP. 107-112 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علی سلیمانیحسین لسانیسید رضا طبائی عقدایی
مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر روی برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیک ارقام زیتون
مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر روی برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیک ارقام زیتون
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 2 (1384/06/02صفحات 149-159 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 58. ولی ربیعیعلی سلیمانیساناز مولاییسید رئوف حسینی
تاثیر تیمار اسیداگزالیک بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه زالزالک (Crataegus monogyna)
Impact of oxalic acid treatment on maintaining the postharvest quality of Hawthorn (Crataegus monogyna) fruit
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, کرمان, 1402/11/10 - 1402/11/11
ملی معتبر 57. فاطمه حیدریصغری حیدریعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاحسین ربی انگورانی
تاثیر محلول پاشی ترکیب کودی آلی بر رشد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سه رقم انگور
The impact of organic fertilizer spraying on growth and some quantity and quality attributes of fruits of three grape cultivar
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2023-05-30 - 2023-05-30
ملی معتبر 56. ولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاساناز مولایی
اثر تیمار پس از برداشت خشکی جزئی پوست بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انار (Punica granatum L. cv. Malase Saveh) طی دوره انبارمانی
Effect of Postharvest Partial Husk Dryness Treatment on Antioxidant Activity of Pomegranate Fruit (Punica granatum L. cv. Malase Saveh) During Storage Duration
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولیعصر(عج), رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 55. ساناز مولاییولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
تأثیر خشکی جزئی پوست بر میزان ترکیبات فنولی میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی
Impact of Partial Husk dryness on Phenolic Composition of Pomegranate Fruit (cv. Malase saveh) During Storage Duration
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولیعصر(عج), رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 54. علی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیامریم کشاورزگرامی
تاثیر محلول پاشی ترکیب ژل آلوئه ورا با سیلیکات پتاسیم بر ترکیدگی میوه انار
The effect of foliar spray of Aloe vera gel combined with potassium silicate on cracking of pomegranate fruit
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر رفسنجان, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
بین‌المللی 53. رویا جوادیعلی سلیمانیعلی عمارلوعزیزالله خیری
تاثیر برگ پاشی گلوتامیک اسید بر خواص فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درو شیشه ایی
The Impact of Glutamic Acid Foliar Application on Physiological and Biochemical Attributes of Stevia rebaudiana at Greenhouse Conditions
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 52. رویا جوادیعلی سلیمانیعلی عمارلوعزیزالله خیری
مقایسه شاخص های رشد و ترکیبات فنولی گیاه استویا در شرایط کشت گلخانه ایی و مزرعه ایی
Comparison Growth Indices and Phenolic Compounds of Stevia rebaudiana growing at Greenhouse and Field Conditions
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 51. سمیرا مسعودیعلی سلیمانیمریم جعفر خانی کرمانیحسن حاج نجاری
Virus elimination of aplle explant using oil extract from Hypericum perforatum and Pelargonium sidoides
Virus elimination of aplle explant using oil extract from Hypericum perforatum and Pelargonium sidoides
-- دانشگاه زنجان و پژوهشکده چای لاهیجان, لاهیجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
بین‌المللی 50. رویا زیرکعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیحمید حاتمی ملکیعزیزالله خیری
AFLP-based genetic diversity assement of Elaeagnus angustifolia L.
AFLP-based genetic diversity assement of Elaeagnus angustifolia L.
-- دانشگاه زنجان و پژوهشکده چای لاهیجان, زنجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
بین‌المللی 49. زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیمحمود قاسم نژاداکبر حسنی
The impact of foliar application of nitrogen nano-chelated fertilizer on oil content and quality attributes in olive (Olea europaea L.)
The impact of foliar application of nitrogen nano-chelated fertilizer on oil content and quality attributes in olive (Olea europaea L.)
-- دانشگاه زنجان و پژوهشکده چای لاهیجان, زنجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
ملی معتبر 48. سمیرا مسعودیمریم جعفر خانی کرمانیعلی سلیمانیحسن حاج نجاری
بهینه سازی ریزازدیادی دو رقم بومی سیب گلبهار و شربتی
optimization of in vitro micropropagation of two landrace apple cultivars 'Golbahar' and 'Sharbati'
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ملاثانی اهواز, 2019-01-30 - 2019-01-30
بین‌المللی 47. زهره روحی ویشکاییعلی سلیمانیمحمود قاسم نژاداکبر حسنی
اثر محلول پاشی نانوکلات بور بر خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد
The effect of foliar application of boron Nano-chelate on qualitative and quantitative characteristics of olive oil cv. Zard
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 46. فاطمه کشاورزافشارعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه انار
Effect of phenylalanine postharvest treatments on biochemical properties of pomegranate fruit
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 45. سپیده قنبرنژادعلی سلیمانیابراهیم دستکار
تاثیر تنش حرارتی بر درصد تشکیل روغن و اجزاء عملکرد آن در زیتون
The effect of heat stress on friut oil percentage and yield components of olive
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 44. محمد زرین بالبهرام باغبان کهنه دوزعلی سلیمانیشهنوش نیریمرتضی کوثری نسبجلیل دژم پورحمید رهنمون
مطالعه آلل های خود(نا)سازگاری در ژنوتیپ های امید بخش زردآلو به روش توالی یابی
Study of Self-(In)Compatibility Alleles in Some Promising Apricot Genotypes by Sequence Analysis
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 43. محمدرضا احدیعزیزالله خیریعلی سلیمانیمحسن ثانی خانی
بررسی میزان اسید آسکوربیک و تنوع مورفولوژیکی میوه جمعیتهای نسترن کوهی (Rosa canina L.) در منطقه طارم
Assessment of diversity ascorbic acid and morphological diversity fruit populations dog rose (Rosa canina L.) in region Tarom
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
بین‌المللی 42. رقیه محمودی پلدشتفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیعلی سلیمانی
تاثیر تیمار گلایسین بتائین بر کیفیت و مواد فعال میوه زالزالک در طول انبار سرد
EFFECT OF GLYCINE BETAINE TREATMENT ON QUALITY AND BIOACTIVE COMPOUNDS OF HAWTHORN FRUIT DURING COLD STORAGE
= دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 2017-05-09 - 2017-05-10
بین‌المللی 41. محمد زرین بالبهرام باغبان کهنه دوزعلی سلیمانیاعظم نیکزادجلیل دژم پورمرتضی کوثری نسبحمید رهنمون
شناسایی الل های خودناسازگاری در زردالو با استفاده از پی سی آر و روش توالی یابی
Identification of self-incompatability alles in apricot by PCR nad sequence analysis
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی ایران, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 40. محمد زرین بالعلی سلیمانیبهرام باغبان کهنه دوزمقصود پژوهندهجلیل دژم پورحمید رهنمون
مطالعه رشد لوله گرده درون خامه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت در چند ژنوتیپ زردآلو
Study of pollen tube growth throught style using florescent microscopy in some apricot genotypes
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 39. حمید مالمیرعلی سلیمانیاعظم نیکزادفرهنگ رضوی یاریجان علیاعلی عمارلووحید بیگدلو
ارزیابی رشد سه رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای
The evaluation of growth of three pear cultivars under in vitro culture
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 38. وحید بیگدلوعلی سلیمانیاعظم نیکزادعبدالهی حمید عباسعلی بهاریحمید مالمیر
تعیین سطوح مناسب پلی اتیلن گلیکول به منظور اعمال تنش خشکی در محیط کشت درون شیشه ای گلابی
Determine the suitable amount of PEG inorder to stablish drought stress in pear explants
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 37. علی سلیمانی
تناوب باردهی درزیتون
Alternative bearing in olive
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 36. فاطمه حسین پورولی ربیعیمحمداسماعیل امیریعلی سلیمانی
بررسی تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خصوصیات کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری
Effect of nano-packaging and hot water treatments on qualitative characteristics of nectarine (Prunus persica (L).Bath) cv.sunglo during storage
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 35. فاطمه حسین پورولی ربیعیمحمداسماعیل امیریعلی سلیمانی
تاثیر برخی تیمارهای فیزیکی بر خواص کیفی پسازبرداشت میوه شلیل رقم سانگلو
Effect of some physical treatments on postharvest qualitative properties of nectarine (Prunus persica (L).Bath) cv.sunglo
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران , اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 34. زهرا بیگدلوطاهر برزگر ساربانقلیعلی سلیمانیزهرا قهرمانی
مطالعه ویژگیهای ریخت شناسی برخی توده های خربزه بومی ایران
Study of morphological traits of some Iranian melons
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 33. زهرا بیگدلوطاهر برزگر ساربانقلیعلی سلیمانیزهرا قهرمانی
اثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی از توده های خربزه ایرانی
Effect of plant training on fruit traits of some Iranian melon
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 32. سیده فاطمه موسویعلی سلیمانیرضایی نژاد عبدالحسن عزیزالله خیری
واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی به تنش شوری کلرید سدیم
Reaction of Peppermint (Mentha piperita L.) to Salinity stress induced by NaCl
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, بروجرد, 2015-03-05 - 2015-03-05
ملی معتبر 31. سیده فاطمه موسویعلی سلیمانیعبدالحسین رضایی نژادعزیزالله خیری
اثر کود ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی
Effect of Vermicompost fertilizer on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Peppermint
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, بروجرد, 2015-03-05 - 2015-03-05
ملی معتبر 30. فاطمه حسین پورولی ربیعیمحمداسماعیل امیریعلی سلیمانی
تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگو
Effect of Nano-packaging and heat on fruit quality of nectarian (cv. Sango)
کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی دانشگاه جیرفت, جیرفت, 1393/12/12 - 1393/12/12
ملی معتبر 29. فاطمه حسین پورولی ربیعیمحمداسماعیل امیریعلی سلیمانی
تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو
Influence of nano-packing and hot water treatments on fruit quality of nectarine (Prunus persica (L).Bath) cv.sunglo
کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی دانشگاه جیرفت, جیرفت, 1393/12/12 - 1393/12/12
ملی معتبر 28. فریده هدایتیعلی سلیمانیخدیجه رضویسیدمهدی حسینی مزینانی
جدا و همسانه سازی ژن اسکوالن سنتاز از یکی از ارقام ایرانی زیتون
Isolation and cloning of squalene synthase gene (SQS) from Iranian olive cultivar (Olea europaea L.)
Congress Iranian gonetics sociely انجمن ژنتیک ایران , تهران, 2014-05-24 - 2014-05-26
ملی معتبر 27. علی سلیمانیولی ربیعیمهشید غفوری
تاثیر تیمار پس از برداشت دی فنیل آمین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل سوختگی سطحی سیب رقم گرانی اسمیت
The influence of postharvest application of DPA on antioxidante enzymes activity and superficial scald controling in apple fruit cv. Granny smith
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 26. مهشید غفوریعلی سلیمانیولی ربیعیغفوری سارارقیه همتی
کاربرد پس از برداشت اسانس میخک بر عمر انبار مانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)
Postharvest application of Clove Buds essential Oil on storage longevity and quality of pomegrante fruit cv. Pust ghermez Tarom
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 25. ابوحسن فرهنگ سردرودیعزیزالله خیریعلی سلیمانی
اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بومادران دماوندی (Achillea aucheri )
Altitude effects on morphological and physiological characters of Achillea aucheri Boiss.
--- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2013-10-10 - 2013-10-10
ملی معتبر 24. سمیه جزء قاسمیعلی سلیمانیولی ربیعیخلیقی احمد
بررسی تنوع مرفولوژیکی ارقام زنبق (Iris sp.) استان زنجان
Study of morphological diversity of native iris (Iris sp.) cultivars in zanjan
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 23. سمیه جزء قاسمیولی ربیعیعلی سلیمانیخلیقی احمد
بررسی وراثت پذیری عمومی و میزان تجمع رنگیزه های گیاهی در ارقام زنبق بومی استان زنجان
Study of heritability of the accumulation pigments of plants in the native Iris cultivars of Zanjan province
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 22. مهشید غفوریعلی سلیمانیولی ربیعیرقیه همتیغفوری سارا
کاربرد پس از برداشت اسانس آویشن برعمر انباری میوه انار رقم پوست قرمز طارم
Post harvest application of thymus essential oil on storage life of pomegranate cv.taram red skin( Punica granatum)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 21. ساناز مولاییعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیبهرام ملکی زنجانی
ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو
Evaluation of pomological traits in some cultivar and genotype of Apricot (Prunus armenica L.)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا , همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 20. سکینه صدریمجید پوریوسفعلی سلیمانیطاهر برزگر ساربانقلیخلیل جمشیدی
ارزیابی برخی صفات اگرومرفولوژیک و عملکرد بیولوژیک در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله
Evalution of Agromorpholozhic traits and biological yield in intercropping of fennel and fenugreek
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 19. پردیس خلیلیمجید پوریوسفعلی سلیمانیعلی رضا یزدی نژاد
اثرات کود حیوانی ورمی کمپوست و هیومک اسید بر عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه رازیانه
Effects of cattls manurre vermicompost and humic acid on grain yield and its components of fennel (foeniculum vulgariis M)
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/15 - 1392/02/16
ملی معتبر 18. سکینه صدریمجید پوریوسفعلی سلیمانی
ارزیابی عملکرد و اجزای آن در کشت مخلوط گیاه رازیانه و شنبلیله
Evaluation of yield and its components in intercropping of Fennel (Foeniculum vulgaris M.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/15 - 1392/02/16
بین‌المللی 17. صدیقه بهرامیعلی سلیمانیولی ربیعیعلیرضا واعظی
تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر خصوصیات کیفی سیب رقم گرانی اسمیت
-
International Conference of Biology دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 16. علی سلیمانیحسین جعفریمهدی طاهریابراهیم دستکار
بررسی تنوع ژنتیکی گردو با استفاده از نشانگر های ریزماهواره
Evaluation of genetic diversity of walnut using microsatellite markers
International Conference of Biology دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
ملی معتبر 15. سیدعلی حسینیولی ربیعیعلی سلیمانیاسماعیل کرمی دهکردی
شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مرفولوژیکی در منطقه ی ابهر(استان زنجان)
-
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1391/04/21 - 1391/04/21
ملی معتبر 14. مطهره خاکزاداغولبیکجلیل دژم پورمهرشاد زین العابدینیبهرام ملکی زنجانیعلی سلیمانیمریم فارسی
مطالعه تنوع ژنتیکی پایه های Prunus با استفاده از نشانگرهای AFLP نشاندار شده با فلورسنت
. Genetic diversity of Prunus rootstocks analyzed by AFLP markers
Congress Iranian gonetics sociely دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2012-05-21 - 2012-05-23
ملی معتبر 13. الهام پوراسکندریعلی سلیمانیجلال صبامهدی طاهریزهرا احمدی
تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتون
Regression and path analysis of yield components in 20 olive cultivars
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 12. زهرا احمدیعلی سلیمانیجلال صبامهدی طاهریالهام پوراسکندری
گروهبندی ارقام زیتون از لحاظ خصوصیات عملکردی گل و میوه
Grouping of olive cultivars in terms of yield characteristics of flower and fruit
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 11. سیده زهرا حسینیعلی سلیمانیمهدی طاهریافشین توکلی زانیانیاسماعیل سهرابی
مطالعه تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم زیتون
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 10. ابراهیم دستکارعلی سلیمانیحسین جعفریمحمد رضا نقوی
بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروههای زیتون به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروهبندی ارقام زیتون
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 9. فاطمه مشیریعلی سلیمانیحسین جعفریمهدی ضرابی
غربالگری گامتوفیتکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 8. علی سلیمانیعلیرضا اسمعیلی فلکاکبر کرامتیسعید ادیب
بررسی برخی پارامترهای موثر در عدم موفقیت زیتون کاری در ایران
Study of some parameters on less successds of olive culture in Iran
همایش ملی زیتون سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی, تهران, 1389/10/21 - 1389/10/23
ملی معتبر 7. ابراهیم دستکارعلی سلیمانیحسین جعفریمحمد رضا نقویرضا فتوت
تعیین صفات مرفولوژیکی موثر در گروهبندی جمعیت زیتون
Determination of effective morphological traits in classifying of olive cultivars
همایش ملی زیتون سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی, تهران, 1389/10/21 - 1389/10/23
ملی معتبر 6. بنت الهدا رشیدیعلی سلیمانیولی ربیعیمهدی طاهری
همبستگی بین آنزیم های آنتی اکسیدانت با درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده زیتون
The correlation between antioxidant enzymes and olive pollen germination and pollen tube growth
همایش ملی زیتون سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی, تهران, 1389/10/21 - 1389/10/23
بین‌المللی 5. بنت الهدا رشیدیعلی سلیمانی
روغن زیتون
Olive oil
سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما , تهران, 1389/10/01 - 1389/10/02
ملی معتبر 4. علی سلیمانیالناز فهیمی بایرامیحسین ربی انگورانیرقیه بیگدلیفاطمه صالحی
تاثیر تنش اسمزی ناشی از ساکاروز بر جوانه زنی و رشد لوله گرده زیتون
Effect of osmotic stress induced by saccharose on olive pollen germination and pollen tube growth
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/11
ملی معتبر 3. علی سلیمانیحسین ربی انگورانیلیلا ندیر خا نلو
بررسی تاثیر تنش شوری روی جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)
Salinity stress effect on seed germination and primary growth of Savory (Satureja hortensis L.)
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 2. علی سلیمانیJuan de Dios Alcheعلیرضا طلاییذبیح اله زمانی jimenez joloscarlos محمد رضا نقویsonia morales
مطالعه cDNA پروفیلن دانه گرده زیتون در دو رقم ایرانی روغنی و زرد
cDNA study of olive pollen profilin in two Iranian cultivars 'Rowghani' and ' Zard'
National Biotechnology Congress of Iran سالن اجلاس سران, تهران, 2009-11-24 - 2009-11-26
ملی معتبر 1. علی سلیمانیعلیرضا طلاییمحمد رضا نقویعلیرضا لادن مقدمذبیح اله زمانی
اثر تنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون
Salt stress effect on protein pattern of olive pollen grain
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25