خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22645   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

Publications in Journals

داخلي-ISC31.  محمد زرین بال، بهرام باغبان کهنه روز، علی سلیمانی، جلیل دژم پور
ارزیابی درصد میوه بندي و وضعیت سازگاري گرده افشانی در ارقام مختلف زردآلو
نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره 29 شماره 2 (1397صفحات 205-221.  [Abstract ]
داخلي-ISC30.  رویا زیرک، علی سلیمانی، مهرشاد زین العابدینی، حمید حاتمی ملکی، عزیزاله خیری
ارزیابی تنوع ژنتیکی سنجد با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی و مولکولی AFLP
پزوهش های ژنتیک گیاهی دوره 5 شماره 2 (1397صفحات 41-54.  [Abstract ]
International ISI29.  Zohre Rohi Vishekaii, Ali Soleimani*, Esmaeil Fallahi, Mahmood Ghasemnezhad, Akbar Hasani
The impact of foliar application of boron nano-chelated fertilizer and boric acid on fruit yield, oil content, and quality attributes in olive (Olea europaea L.)
Scientia Horticulturae Vol. 257 Issue 108689 (2019)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.1.  [Abstract ]
International ISI28.  Naser Lotfia, Ali Soleimania*, Kourosh Vahdatib, Ramazan Çakmakçıc
Comprehensive biochemical insights into the seed germination of walnut under drought stress
Scientia Horticulturae Vol. 250 (2019PP. 329-343 DOI: 10.1016/j.scienta.2019.02.060.  [Abstract ]
داخلي-ISC27.    زهرا احمدی، علی سلیمانی، مهدی طاهری، جلال صبا  
روابط بین صفات گل و میوه در برخی ارقام زیتون در شرایط آب و هوائی طارم
Correlation Between Flower and Fruit Characteristics in some Oilive Cultivars in Climatical Conditions of Tarom
به نژادی نهال و بذر دوره 1-33 شماره 3 (1396صفحات 283-297. 
داخلي-ISC26.  H. Malmir, A. Soleimani, A. Nikzad, V. Bigdeloo, F. Razavi and A. Ammarelou  
Comparison of Salinity Stress Tolerance of Two Pear Cultivars under In Vitro Conditions  
علوم و فنون باغبانی ایران Vol. 18 Issue 1 (2017PP. 47-56. 
International ISI25.  Mortaza Soleimani Aghdam; Roghayeh Mahmudi; Farhang Razavi; Vali Rabiei; Ali Soleimani
Hydrogen sulfide treatment confers chilling tolerance in hawthorn fruit during cold storage by triggering endogenous H2S accumulation, enhancing antioxidant enzymes activity and promoting phenols accumulation
scientia horticulturae Vol. 238 (2018PP. 264-271.  [Abstract ]
International ISI24.  Farhang Razavi; Roghayeh Mahmudi; Vali Rabiei; Mortaza Soleimani Aghdam; Ali Soleimani
Glycine betaine treatment attenates chilling injury and maintains nutritional quality of hawthorn fruit during storage at low temperature
scientia horticulturae Vol. 233 (2018PP. 188-194.  [Abstract ]
National-ISC23.  فاطمه حسين پور، ولي ربيعي، محمداسماعيل اميري و علي سليماني
تأثیر تیمار آب گرم و بسته بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری
the effect of
به زراعی کشاورزی (1395صفحه 15. 
National-ISC22.  مهشید غفوری ؛ علی سلیمانی؛ ولی ربیعی
اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’
Application of Clove and Cinnamon essential oil on
به زراعی کشاورزی (1395) . 
International ISI & ISC21.  A. Farhang Sardrodi; A. Soleimani ; A. Kheiry; R. Zibaseresht
Essential Oil Composition of Achillea aucheri Boiss at Different Growing Altitudes in Damavand, Iran
J. Agr. Sci. Tech. (2017)  DOI: 1. 
International-ISI20.  Somayyeh Jozghasemi, Vali Rabiei, Ali Soleimani and Ahmad Khalighi
Karyotype analysis of seven Iris species native to Iran
Caryologia Vol. 10.1080/00 (2016)  DOI: 1. 
National-ISC19.  مولایی، س.، سلیمانی، ع.، زین العابدینی، م.
ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان
Evaluation of quantity and quality traits of some Apricot cultivars in Zanjan province
نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) شماره 35 (1395صفحات 48-15. 
National-ISC18.  غفوری، م.، سلیمانی، ع.، ربیعی، و.، و همتی، ر.
تاثیر محلول پاشی پس از برداشت اسانس اویشن بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)
Effect of Thyme essential oil post-harvest application on quality and shelf-life of pomegranate fruit cv. pust ghermez-e Tarom
نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) شماره 547 (1394صفحات 555-15. 
International-ISC17.  Abohassan Farhang Sardrodi, Azizollah Kheyri, Ali Soleymani, Ramin Zibaseresht
Evaluation of Morphological Traits and Oil Contents of Achillea aucheri from Different Altitudes
Journal of Medicinal Plants and By-products Issue 127 (2014P. 131 DOI: 1.  [Abstract ]
National-ISC16.  سکینه صدری، مجید پوریوسف و علی سلیمانی
ارزيابی عملکرد اسانس و شاخص هاي سودمندي در كشت مخلوط رازيانه و شنبلیله
Evaluation of Yield, Essential oil and productivity Indices in Fennel and Fenugreek Intercropping
به زراعی کشاورزی شماره 921 (1393صفحه 932.  [Abstract  ]
National-ISC15.  سکینه صدری، مجید پوریوسف، علی سلیمانی، طاهر برزگر و خلیل جمشیدی
ارزیابی صفات زراعی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط
Evaluation of agronomical traits fennel (Foeniculum vulgare Mill) – fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in intercropping
علوم گیاهان زراعی ایران شماره 593 (1393صفحات 602-15.  [Abstract  ]
International-ISC14.  E. Dastkara, A. Soleimanib, H. Jafaryc, and M. R. Naghavid
Genetic and morphological variation in Iranian olive (Olea europaea L.) germplasm
Crop Breeding Journal Vol. 3 Issue 2 (2013PP. 99-106 DOI: 1. 
National-ISC13.  پوراسکندری الهام، علی  سلیمانی، جلال صبا، مهدی طاهری، 
ارزيابي خصوصيات پومولوژيكي و گروه‌بندي برخي ارقام زيتون در استان زنجان
The evaluation of pomological characteristics and grouping of some olive cultivars in Zanjan province
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 623 (1392صفحه 636. 
National-ISC12.  حسینی سیده زهرا، علی  سلیمانی، مهدی طاهری، افشین توکلی زانیانی، 
غربالگری برای تحمل به خشکی در رقم های زیتون
Screening for Drought Stress Tolerance in Olive Cultivars
مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره 14 شماره 4 (1392صفحات 491-500. 
International-ISI11.  Zeinalabedinia,M., Dezhampourb,J., Majidianc,P., Khakzadd, M., Maleki Zanjani, B., Soleimanid,A. and Farsia,M.
Molecular variability and genetic relationship and structure of Iranian Prunus rootstocks revealed by SSR and AFLP markers
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 258 (2014P. 264 DOI: 1. 
National-ISC10.  حسن  رحمانی، اورنگ کاوسی، علی  سلیمانی، 
ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون روی سه رقم رایج زیتون
Biological characteristics and life table parameters of the olive leaf moth, Palpita unionalis (Hübner) (Lep.: Pyralidae) feeding on three olive varieties in Iran
دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران سابق) - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران  در دست چاپ 1392.  
National-ISC9.  حسینی، س. ز.، سلیمانی، ع.، طاهری، م. و توکلی، ا
شاخص های تحمل به خشکی در برخی ارقام زیتون (Olea europaea L.)
Drought Tolerance Indices in some Olive Cultivars (Olea europaea L.)
مجله به نژادی نهال و بذر دوره 29 شماره 2 (1392صفحات 211-226.  [Abstract ]
International ISI & ISC8.  Ali Soleimani, Sonia Morales, Jose Carlos Jimenez-Lopez, Antonio Jesús Castro, María Isabel Rodríguez-García, and Juan de Dios Alché
Differential Expression and Sequence Polymorphism of the Olive Pollen Allergen Ole e 1 in Two Iranian Cultivars
Journal of Allergy Asthma and Immunology Issue 18 (2013PP. 28-25 DOI: 1.  [Abstract ]
National-ISC7.  خاکزاد،م، زین العابدینی، م.، دژم پور، ج.، ملکی زنجانی، ب.، ایمانی، ع.، سلیمانی، ع.، مردی، م.
کاربرد نشانگرهای AFLP در مطالعه ساختار ژنتیکی هیبریدهای امید بخش Prunus
Application of AFLP markers in genetic structure study of promising hybrids in Prunus genus
مجله ژنتیک نوین دوره 8 شماره 3 (1392صفحات 241-250. 
National-ISC6.  دستکار، ا.، سلیمانی، ع.، جعفری، ح. و نقوی، م.ر.
تجزیه های تابع تشخیص و خوشه ای رقم های زیتون بر اساس توصیف نامه IOC
Discriminant and Cluster Analysis of Olive Cultivars based on IOC Protocol
علوم و فنون باغبانی ایران دوره 13 شماره 3 (1391صفحات 259-270. 
International ISI & ISC5.  Soleimani, A., Talaie, A.R., Naghavi, M.R. and Zamani, Z.A.
Male Gametophytic and Sporophytic Screening of Olive Cultivars for Salt Stress Tolerance
J. of Agricultural Science and Technology  Vol. 12, 173-180, 2010 
National-ISC4.  ضرابی، م.م.، طلایی، ع.ر.، سلیمانی، ع. و حداد، ر
نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیایی شش رقم زیتون در برابر خشکی
Physiological and Biological Parameters Changes of Six Olive Cultivars under Drought Stress
علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) دوره 24 شماره 2 (1389صفحات 234-244. 
National3.  سلیمانی، ع.، طلایی، ع.ر، نقوی، م.ر. و زمانی، ذ.ا.
اثر تنش شوری بر الگوی پروتئینی و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز دانه گرده زیتون
Salinty Stress Effect on Protein Pattern and Ascorbate Peroxidase Activity of Olive Pollen Grain
فن آوریی های نوین کشاورزی (ویژه زراعت و باغبانی)  دوره 4 شماره 1 (1389صفحات 147-160. 
National-ISC2.  سلیمانی، ع.، لسانی، ح. و طبایی عقدایی، س.ر.
مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیک ارقام زیتون
Influence of Natural and Artificial Freezing Temperature on some Morphological and Physiological Index of Olive Plant
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره 21 شماره 2 (1384صفحات 149-159. 
International ISI & ISC1.  Soleimani, A., Zamani, Z.A., Talaei, A.R. and Naghavi, M.R.
Molecular characterization of unknown potentially salt tolerant olive genotypes using RAPD markers
Journal of Science, Islamic Republic of Iran  Volume 17 No. 2 , 1016-1104, 2006 


Presentations in Seminars & Congress


National 20.  Khalily, P., Pouryousef, M., Soleimani, A. and Yazdinejad, A.R.
Effects of cattle manure, vermicompost and Humic acid on grain yield and its components of fennel (Foeniculum vulgaris M.)
2 nd National Congress on Medicinal Plants
University of Shahid Beheshti, Tehran-Iran, 15 - 16 May 2013.  
National 19.  Sadry, S., Pouryoudef, M. and Soleimani, A.
Evaluation of yield and its components in intercropping of Fennel (Foeniculum vulgaris M.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
2 nd National Congress on Medicinal Plants
University of Shahid Beheshti, Tehran-Iran, 15 - 16 May 2013.  
National 18.  بهرامی، ص.، سلیمانی، ع.، ربیعی، و. و واعظی، ع.ر
تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر خصوصیات کیفی سیب رقم گرانی اسمیت
Influence of Humic acid spraying on quality characteristics of Granny Smith apple
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.  
National 17. سفیدکوهی، ز.، سلیمانی، ع.، جعفری، ح.، طاهری، م. و دستکار، ا.
بررسی تنوع ژنتیکی گردو با استفاده از نشانگر های ریزماهواره
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
شهریور، 14-16 ، 1391  
National 16. سلیمانی، ع.، فهیمی، ا.، ربی انگورانی، ح.، بیگدلی، ر. و صالحی، ف.
تاثیر تنش اسمزی ناشی از ساکاروز بر جوانه زنی و رشد لوله گرده زیتون
اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی
8-9 بهمن ماه، 1388، دانشگاه بیرجند  
National 15. سلیمانی، ع.، ربی انگورانی، ح. و ندیرخانلو، ل.
بررسی تاثیر تنش شوری روی جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L)
اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی
8-9 بهمن ماه، 1388، دانشگاه بیرجند  
National 14. سلیمانی، ع.، طلایی، ع.ر.، نقوی، م.ر. لادن مقدم، ع.ر. و زمانی، ذ.ا.
اثر تنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون
Salt stress effect on protein pattern of olive pollen grain
ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22- 25 تیرماه 1388 ، دانشگاه گیلان  
National 13. Soleimani, A., Alche, J., Talaei, A.R., Zamani, Z.A., Jimenez, J.C., Naghavi, M.R. and Morales, S.
مطالعه cDNA پروفیلین دانه گرده زیتون در دو رقم ایرانی روغنی و زرد
پنجمین همایش ملی بیوتکن
3-5 آذر ماه 1386، سالن اجلاس سران  
National 12. رشیدی، ب.ا.، سلیمانی، ع.، ربیعی، و. و طاهری، م.
همبستگی بین آنزیم های آنتی اکسیدانت با درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده زیتون
همایش ملی زیتون
سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی تهران-ایران   21-23 دی ماه 1389  
National 11. Rashidi, B.A. and Soleimani, A.
Olive Oil
XXVI International Horticultural Congress
22-23 Dec, 2010  
International 10. Soleimani, A., Lesani, H. and Talaei, A.R.
A survey of cold hardiness in some olive (Olea europaea L. ) cultivars
V Internatinal Symposium on olive Growing
27 Oct. - 2 Sep. 2004 Turkiye  
National 9. سلیمانی، ع.، زمانی، ذ.ا.، طلایی، ع.ر. و نقوی، م.ر.
بررسی چند شکلی DNA در بین برخی ژنوتیپ های زیتون با استفاده از مارکر ملکولی RAPD
چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
آبان ماه 1384 صفحه 449  
International 8. Soleimani, A., Lessani, H. and Talaie, A.R.
Relationship between Stomatal Density and Ionic Lekeage as IndicatorS of Cold Hardiness in Olive
XXVI International Horticultural Congress (Environmental Stress)
Acta Hort. 618, ISHS 2003  
International 7. Rezaie, M., Lessani, H. and Soleimani, A.
The Linked Effect Salinity and Drought Stress on Olive (Olea europaea L.,) Plants
5th Internationa Symposium on Olive Growing
27 Sep. to 2 Oct, 2004 Izmir-Turkiye  
National 6. مشیری، ف.، سلیمانی، ع.، جعفری، ح. و ضرابی، م.
غربالگری گامتوفیتیکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون
Gametophytic Screening of Drought Stress Tolerance in Some Olive Cultivars 
اولین کنگره فن آوری های نوین کشاورزی
نوزده الی بیست و یکم شهریور  1390، زنجان- ایران  
National 5. پور اسکندری، ا.، سلیمانی، ع.، صبا، ج.، طاهری، م. و احمدی ز.
تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در بیست رقم زیتون
Regression and Path Analysis of yield Components  in Twenty Olive Cultivars
اولین کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی
نوزده الی بیست و یکم شهریور  1390، زنجان- ایران  
National 4. دستکار، ا.، سلیمانی، ع.، جعفری، ح.، نقوی،م.ر. و فتوت، ر.
تعیین صفات مرفولوژیکی موثر در گروهبندی جمعیت زیتون
Determination of Effective Morphological Traits in Classifying of Olive Cultivars
همایش ملی زیتون
بیست و یکم دی ماه 1389،  سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی، تهران - ایران  
National 3. سلیمانی، ع.، اسمعیلی فلک، ع.ر، کرامتی، ا. و ادیب، س.
بررسی برخی پارامترهای موثر در عدم موفقیت زیتون کاری در ایران
Study of Some Parameters on Less Successds of Olive Culture in Iran
همایش ملی زیتون
بیست و یکم دی ماه 1389،  سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی، تهران - ایران  
National 2. خاکزاد، م.، زین العابدینی، م.، دژم پور، ج.، ملکی زنجانی، ب.، سلیمانی، ع. و فارسی، م.
مطالعه تنوع ژنتیکی پایه های Prunus با استفاده از نشانگر AFLP نشاندار شده با فلورسنت
Genetic Diversity of Prunus Rootstocks Analysied by AFLP Markers
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
یکم تا سوم 1391، تهران، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  
National 1. حسینی، ع.، ربیعی، و.، سلیمانی، ع. و کرمی دهکردی، ا.
شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مرفولوژیکی در منطقه ابهر (زنجان)
Identification and Evaluation of Local Grapevine Cultivars Using Morphological Traits in Abhar Area (Zanjan Province)
دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
بیست و یک تیرماه 1391، ارومیه