خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24344   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. میوه کاری در مناطق نیمه گرمسیری2. میوه کاری در مناطق معتدله3. اصول باغبانی4. بیوتکنولوژی گیاهی5. 6. کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح درختان میوه (دکتری)7. طرحهای آماری در تحقیقات درختان میوه (دکتری)8. اصلاح درختان میوه تکمیلی (کارشناسی ارشد)