خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24534   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام زیتون   مجرياسفند 1389تير  1391کاربردیدانشگاه زنجانپژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان، معاونت پژوهشی دانشگاه