خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24342   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

مدیریت

مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان از سال 1391 تا 1393

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده فن آوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان از سال 1389 تا 1391