خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25909   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N.
Neoichnology of rare biogenic structure Koilosoma (Hitchcock 1858) in fluvial sediments of the Abhar-rud River, Zanjan Province, NW Iran
نئوايكنولوژي ساخت زيست زادي کمیاب Koilosoma (Hitchcock, 1858) در رسوبات آبرفتی ابهررود، استان زنجان، شمال باختري ايران
چکيده


طي مطالعات نئوایكنولوژي، دو نمونه ساخت رسوبي زیست زادي کمیاب Koilosoma (Hitchcock, 1858) در رسوبات آبرفتي ابهررود، شمال باختري ایران، یافت گردید. یكي از این نمونهها با سطح پوششي حدود یک متر مربع، به صورت فرورفتگیهایي چند ضلعي ميباشد. اندازه چند ضلعیها و میزان فرورفتگي آنها یكسان بوده و تقریباً به صورت شش ضلعیهایي جلوه ميکنند که با مرز مشخص، آرایشي شبیه لانه زنبور دارند. در مقایسه با نمونهه ههاي گزارش شده از ایالات متحده آمریكا، این ساخت زیستزادي ممكن است مربوط به آشیانه یا حفره نوزادان قورباغه باشد. نمونهه دوم از نرهر ریخهت، آرایش و اندازه، مشابه نمونه قبلي است؛ با این تفاوت که به همراه اثرساز خود یعني رفتگر ماهي sp. Nemacheilus مشهاهده شهد. جههت قهرار گهرفتن تمامي این ماهیان یكسان بوده به نحوي که سر ماهیان به سمت بالا دست جریان قرار داشته و هر گهودي بها یهک مهاهي اشهدال شهده بهود. ایهن سهاخت زیستزادي که به عنوان اثر تدذیهاي تفسیر ميشود و در طي حرکات موجي دستهاي از ماهیها ایجاد شده است.