خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25459   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N., Parvanehnezhad Shirazi, P., Hosseinzadeh, M.A.
Thalassinoides-Phycodes compound trace fossil from Albian–Cenomanian sediments of Gazk, South Kerman, SE Iran
اثر فسیل هم افزای Thalassinoides-Phycodes از نهشته¬ های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان
چکيده


نهشته های آواری-کربناته ی آلبین-سنومانین در شمال باختری راین واقع در جنوب کرمان، به ضخامت 526 متر قابل تفکیک به سه واحد سنگ چینه شناسی غیر رسمی است. واحد یک از رسوبات کنگلومرا، ماسه سنگ و سیلت سنگ با میان لایه های آهک و مارن می باشد. واحد دو شامل آهک های اوربیتولین دار با خرده های فسیل رودیست، بلمنیت و آمونیت است. واحد سوم از تناوب آهک های پلاژیک و ماسه سنگ تشکیل شده است. در لایه های واحدهای اول و سوم مجموعه ای از اثر فسیل های قاره ای تا دریایی یافت شدند. این اثر فسیل ها شامل Koilosoma isp.، Ophiomorpha isp.، Palaeophycus isp.، Planolites isp.، Skolithos isp.، Taenidium isp. و Thalassinoides suevicus است. این اثر فسیل ها در سه اثر رخساره اسکوئنیا، اسکولیتوس و کروزیانا قابل گروه بندی اند. در واحد سوم این توالی اثر فسیل هم افزای Thalassinoides-Phycodes به فراوانی یافت شد. دهلیزهای داربستی با انشعاب های Y و T ریخت تالاسینوئیدسی به یک دسته دهلیزهای پرانشعاب فیکودسی ختم می¬شوند. نمونه های هم افزای Thalassinoides-Phycodes در توالی مورد مطالعه یک ساختار حفاری-تغذیه ای داشته به نحوی که بخش تالاسینوئیدسی آن بیشتر عملکرد حفاری و بخش فیکودسی آن جستجوی تغذیه ای را نشان می دهد. این اثر فسیل در محیط دریایی و در کفه های دور از ساحل (offshore shelf) نسبتاً ژرف گسترش داشته است. با توجه به داده های اثر شناسی و گسترش اثر رخساره ها، می¬توان  چنین نتیجه گرفت که حوضه رسوبی کربناته-تخریبی آلبین-سنومانین شمال باختری راین در برش گزک، یک حوضه عمیق شونده به طرف بالا بوده است.