خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30370   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

منصور اوجاقی، ناصر یزدان دوست، شهریار گل محمدزاده
تشخیص عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی با استفاده از هارمونیک های توان لحظه ای
چکيده


عیب گردش روغن در یاتاقان¬ لغزشی اگر به موقع تشخیص داده شود می¬توان از آثار مخرب آن جلوگیری کرد. در این مقاله پس از توصیف عیب مذکور، فرکانس هارمونیک¬های ناشی از آن در شکل موج توان لحظه¬ای موتور القایی به روش تحلیلی تعیین می¬شود. سپس با استفاده از تابع فاصله هوایی مناسب، از روش تابع سیم¬پیچ برای شبیه¬سازی موتور القایی قفس¬ سنجابی با عیب گردش روغن یاتاقان استفاده می-گردد. ترسیم طیف فرکانس توان لحظه¬ای موتور با استفاده از نتایج شبیه¬سازی، ایجاد هارمونیک¬های تعیین¬شده را تأیید می¬کند. این¬گونه هارمونیک¬ها در توان لحظه¬ای یک موتور القایی فعال بر خط لوله انتقال نفت نیز مشاهده می¬شوند که تحلیل ارتعاشات حاکی از وجود عیب گردش روغن در یاتاقان آن است. در خاتمه با توجه به بزرگی دامنه هارمونیک¬ها و حساسیت آن¬ها به نوع عیب، شدت عیب، سطح بار موتور و عدم تعادلی ولتاژهای سه فاز استاتور، مناسب¬ترین دامنه هارمونیک به عنوان شاخص عیب گردش روغن با استفاده از شبیه¬سازی انتخاب می¬شود.