خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34055   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  سیدحمید رفیعیمنصور اوجاقیمهدی صبوری
Effective Approach to Use Artificial Intelligence for Detecting Different Faults in Working Electrical Machines
----
aut journal of electrical engineering شماره 56 (1402/11/12صفحات 57-78 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  سیدحمید رفیعیمنصور اوجاقیمهدی صبوری
Present a New Index for Diagnosing Simultaneous Mechanical Faults According to an Analytical Study on the Current Harmonics of Motors
ارائه شاخص جدید برای پایش خطاها ی مکانیکی همزما ن بر اساس مطالعه تحلیلی طیف هارمونیکی جریان موتو ر
کارافن- دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 20 (1402/07/01صفحات 239-264 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  مهدی طبسیمحمد مصطفویمنصور اوجاقی
Motor Current Signature Analysis for Detecting Local Defects on Rolling-Element Bearings of Induction Motors
تحلیل رد جریان موتور برای تشخیص عیوب موضعی در یاتاقانهای غلطشی موتورهای القایی
Arabian Journal for Science and Engineering Issue doi.org/10.1007/s13369-023-078 (2023-05-02PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  سمانه نصیریمنصور اوجاقی
Analytical modelling of salient pole synchronous generators under eccentricity faults by including stator slotting effect
مدلسازی تحلیلی ژنراتورهای سنکرون قطب برجسته تحت خطاهای ناهم محوری با اعمال اثر شیار استاتور
IET Electric Power Applications Issue 17 (2023-02-05PP. 743-755 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  مهدی طبسیمنصور اوجاقیمحمد مصطفوی
----
آشکارسازی عیب یاتاقان غلتشی در الکتروموتورهای القایی سه فاز
دریا فنون شماره 9 (1401/07/01صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  صادق اکبریمصطفی طاهریاصغر طاهری منصور اوجاقی
A New Reactive Power Compensation Concept for Distribution Systems Using a Grid-Integrated Hybrid Photovoltaic/Wind Turbine System: PV-WT-STATCOM
یک مفهوم جدید جبران توان راکتیو برای سیستم‌های توزیع با استفاده از سیستم فتوولتائیک/توربین بادی هیبریدی یکپارچه در شبکه: PV-WT-STATCOM
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS Issue  https://doi.org/10.1002/cta.3 (2022-05-31PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  آذری مهدیکاظم مظلومیمنصور اوجاقی
Efficient non-standard tripping characteristic-based coordination method for overcurrent relays in meshed power networks
هماهنگی رله های اضافه جریان با مشخصه جدید و غیر استاندارد در شبکه های بهم پیوسته
ELECTRICAL ENGINEERING Issue https://doi.org/10.1007/s00202 (2022-01-12PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  حسن باغگربستان ابادمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Effcient index for detecting the stator winding interturn fault in six-phase squirrel-cage induction motors
---
MEASUREMENT Issue 184 (2021-11-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  حسن باغگربستان ابادمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Extra Freedom Degrees of Six-Phase Induction Motors Used to Diagnose Stator Inter-Turn Faults
----
ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS Issue 49 (2021-09-06PP. 294-307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  آذری مهدیکاظم مظلومیمنصور اوجاقی
Optimal Directional Overcurrent Relay Coordination in Interconnected Networks Considering User-Defined PWL Characteristic Curve
تنظیم بهینه رله های جریان زیاد در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از منحنی های جدید
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING شماره https://doi.org/10.1007/s13369 (1400/06/02صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  مهدی طبسیمنصور اوجاقیمحمد مصطفوی
Vibration Analysis as Useful Domain for detection of Bearing Fault Signals in Induction Motors
---
International Journal Of Engineering Issue 34 (2021-08-01PP. 2010-2020 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  سینا محمدیمنصور اوجاقیابوالفضل جلیلوندقباد شفیعی
A Pilot-Based Unit Protection Scheme for Meshed Microgrids using Apparent Resistance Estimation
-----
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 126 (2021-03-01PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  مهدی اذریکاظم مظلومیمنصور اوجاقی
Novel Stepwise and Combined Stepwise- Piece-wise Linear Tripping Characteristics for Coordinating Numerical Overcurrent Relays
-----
IET Generation Transmission & Distribution Issue 10.1049/iet-gtd.2019.1639 (2020-05-26PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  احمد باقریمنصور اوجاقیامیر باقری
تشخیص و تخمین عیب در موتورهای القایی با استفاده از فیلتر کالمن
Air-gap eccentricity fault diagnosis and estimation in induction motors using unscented Kalman filter
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue DOI: 10.1002/2050-7038.12450 (2020-04-13PP. 1-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  مهدی صبوریمنصور اوجاقیجواد فیضAntonio J. Marques Cardoso
Model-based Unified Technique for Identifying Severities of Stator Inter-turn and Rotor Broken Bar Faults in Squirrel Cage Induction Motors
-----
IET Electric Power Applications Issue 14 (2020-02-01PP. 204-211 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  رضا اخوندیمنصور اوجاقی
---
آشکارسازی عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی سه فاز با استفاده از تبدیل هیلبرت - هانگ
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 49 (1398/10/15صفحات 1483-1494 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  محمدحسین هلاکوییمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Modified DTC of a Six-Phase Induction Motor With a Second-Order Sliding-Mode MRAS-Based Speed Estimator
---
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Issue 34 (2019-01-01PP. 600-611 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  منصور اوجاقیمهدی صبوریجواد فیض
Performance Analysis of Squirrel Cage Induction Motors under Broken Rotor Bar and Stator Inter-turn Fault Conditions Using Analytical Modeling
---
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS Issue 54 (2018-11-01PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  منصور اوجاقیرضا اخوندی
Modeling Induction Motors under Mixed Radial-Axial Asymmetry of the Air Gap Produced by Oil Whirl Fault in a Sleeve Bearing
---
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS Issue 54 (2018-11-01PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  محمدحسین هلاکوییمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Direct Torque Control of Six-Phase Induction Motor With a Novel MRAS-Based Stator Resistance Estimator
---
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 65 (2018-10-01PP. 7685-7696 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  منصور اوجاقیمریم محمدی
Unified Modeling Technique for Axially Uniform and Non-uniform Eccentricity Faults in Three-phase Squirrel Cage Induction Motors
----
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 65 (2018-07-01PP. 5292-5300 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  منصور اوجاقیوحید محمدی
Use of Clustering to Reduce the Number of Different Setting Groups for Adaptive Coordination of Overcurrent Relays
----
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 33 (2018-06-01PP. 1204-1212 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  منصور اوجاقیمهدی صبوریجواد فیض
Analytic Model for Induction Motors Under Localized Bearing Faults
----
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION Issue 33 (2018-06-01PP. 617-626 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  منصور اوجاقیسینا دلیری سوسفی
Analytic Model for Performance Study and Computer Aided Design of Single-phase Shaded-Pole Induction Motors
----
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION Issue 32 (2017-06-01PP. 649-657 
  سایر
با هیات تحریریه
27.  منصور اوجاقیمهدی صبوری
-----
آشکارسازی و تفکیک عیوب مرکب در موتور القایی سه فاز قفس سنجابی
نشریه تخصصی گروه ماشین های الکتریکی-پژوهشگاه نیرو شماره 2 (1396/03/01صفحات 79-102 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  منصور اوجاقیوحید بهاری سجهرود
Rotor Damping Effects in Dynamic Modeling of Three-phase Synchronous Machines under the Stator Interturn Faults - Winding Function Approach
----
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS Issue 53 (2017-05-01PP. 3020-3028 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  منصور اوجاقیرباب قهرمانی
Piece–wise Linear Characteristic for Coordinating Numerical Overcurrent Relays
مشخصه خطی-تکه ای برای هماهنگی رله های اضافه جریان عددی
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 32 (2017-02-01PP. 145-151 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  منصور اوجاقیناصر یزدان دوستشهریار گل محمدزاده
-------
تشخیص عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی با استفاده از هارمونیک‌های توان لحظه‌ای
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 46 (1395/10/01صفحات 7-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  منصور اوجاقیناصر یزدان دوست
Closure to Discussion on “Oil Whirl Fault Modeling, Simulation and Detection in Sleeve Bearings of Squirrel Cage Induction Motors”
----
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION Issue 31 (2016-12-01PP. 1701-1702 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  منصور اوجاقیرضا اقمشهمهدی صبوری
Model-based exact technique to identify type and degree of eccentricity faults in induction motors
----
IET Electric Power Applications Issue 10 (2016-09-01PP. 706-713 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  منصور اوجاقیزینب سودیآذری مهدی
Local On-line Adaptive Technique for Optimal Coordination of Overcurrent Relays within High Voltage Substations
-----
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 26 (2016-08-01PP. 1810-1828 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمدحسین هلاکوییمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Full-order Luenberger observer based on fuzzy-logic control for sensorless field-oriented control of a single-sided linear induction motor
مشاهده گر Full-order Luenberger براساس کنترل فازی بدون سنسور ماشین القایی خطی
ISA TRANSACTIONS Issue 60 (2016-01-30PP. 96-108 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  منصور اوجاقیناصر یزدان دوست
Oil Whirl Fault Modeling, Simulation and Detection in Sleeve Bearings of Squirrel Cage Induction Motors
----
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION Issue 30 (2015-12-01PP. 1537-1545 
  علمی-پژوهشی
Scopus
18.  آذری مهدیمنصور اوجاقیکاظم مظلومی
An Enhanced Adaptive Algorithm to Mitigate Mis-coordination Problem of the Third Zone of Distance Relays
---
J APPL RES TECHNOL Issue 13 (2015-02-01PP. 87-96 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  منصور اوجاقیسمانه نصیری
Modeling Eccentric Squirrel-Cage Induction Motors with Slotting Effect and Saturable Teeth Reluctances
----
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION Issue 29 (2014-09-01PP. 619-627 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  مجید علیزاده مقدممنصور اوجاقی
PSCAD/EMTDC Based Modeling and Analysis of Power Quality of Variable Speed Wind Turbine with STATCOM or SVC
----
International Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering Issue 3 (2014-07-01PP. 328-339 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  منصور اوجاقیسمانه نصیری
Dynamic Simulation of Eccentric Squirrel Cage Induction Motors by Including Saturable Reluctances of Individual Teeth
شبیه سازی دینامیکی موتورهای القایی قفس سنجابی ناهم محور با افزودن رلوکتانس قابل اشباع دندانه ها
IET Electric Power Applications Issue 8 (2014-07-01PP. 232-239 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  منصور اوجاقیمهدی صبوریجواد فیض
Diagnosis Methods for Stator Winding Faults in Three-phase Squirrel-cage Induction Motors
-----------
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 24 (2014-07-01PP. 891-912 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  منصور اوجاقیکاظم مظلومیمهدی آذری
Zone-3 Impadance Reach Setting of Distance Relays by Including In-feed Current Effects in an Adaptive Scheme
Zone-3 Impadance Reach Setting of Distance Relays by Including In-feed Current Effects in an Adaptive Scheme
International Journal Of Engineering Issue 27 (2014-07-01PP. 1051-1060 
  سایر
با هیات تحریریه
12.  احد ابراهیمیمنصور اوجاقیکاظم مظلومی
Test method analyzing of protection equipment and optimal time defining for PET in Zanjan regional electricity company
Test method analyzing of protection equipment and optimal time defining for PET in Zanjan regional electricity company
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 19 (2014-06-01PP. 94-104 
  علمی-پژوهشی
معتبر
11.  منصور اوجاقیمهدی صبوریجواد فیضقربانیان وحید
Exact Modeling and simulation of saturated induction motors eith broken rotor bars fault using winding function approach
Exact Modeling and simulation of saturated induction motors eith broken rotor bars fault using winding function approach
International Journal Of Engineering Issue 27 (2014-01-22PP. 69-78 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  منصور اوجاقیرضا رسولی رادجواد فیض
Direct troque control of three-phase induction motor by single - to three- phase matrix converter
کنترل مستقیم گشت آور موتور القایی 3 فاز با مبدل ماتریسی 1 فاز به 3 فاز
electromotion Issue 20 (2013-06-15PP. 133-137 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  منصور اوجاقیزینب سودیجواد فیض
Implementation of Full Adaptive Technique to Optimal Coordination of Overcurrent Relays
-
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 28 (2013-01-15PP. 235-244 
  علمی-پژوهشی
معتبر
8.  منصور اوجاقیمهدی صبوری
Magnetic saturation Impacts on Fault Analysis of Squirrel-cage Induction Motors Using Winding Function Approach
----
aut journal of electrical engineering شماره 44 (1391/09/29صفحات 21-31 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  منصور اوجاقیجواد فیضحمید شهروزیسحر علیمحمدی
Induction motors performance study under various voltage sags using simulation
-
JICEMS Issue 1 (2012-09-15PP. 32-39 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  منصور اوجاقیجواد فیضمجید کاظمیمحسن رضائی
Performance Analysis of Saturated Induction Motors by Virtual Tests
-
IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION Issue 55 (2012-08-15PP. 370-377 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  منصور اوجاقیمهدی صبوریمهدی آذری
Robust Tuning of PSSs in a Multi-Machine Area
-
International Review of Modeling and Simulations Issue 5 (2012-08-15PP. 1791-1797 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  جواد فیضمنصور اوجاقی
Stator Inductance Flutuation of Induction Motor as an Eccentricty Fault Index
نوسان اندوکتانس استاتور در موتور القایی بعنوان شاخص عیب ناهم محوری
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS Issue 6 (2011-06-01PP. 1775-1785 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  وحید رشتچیرضا اقمشهمنصور اوجاقی
Application of Duffing Oscillators to Dynamic Eccentricity Fault Detection in Squirrel Cage Induction Motors
شناسایی خطای ناهم محوری دینامیک در موتورهای القایی قفس سنجابی با استفاده از نوسان ساز Duffing
International Review of Electrical Engineering Issue 6 (2011-06-01PP. 1196-1203 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  جواد فیضمنصور اوجاقی
Experimental Investigation on the Effects of Direct Torque Control Strategy in Eccentricity-related Frequency Components of line Current of Induction Motors.
بررسی عملی تاثیر روش کنترل مستقیم گشنتاور (DTC) بر مولفه های فرکانسی مرتبط با عیب ناهم محوری در جریان خط موتورهای القایی.
ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS Issue 38 (2010-09-15PP. 1285-1298 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  جواد فیضمنصور اوجاقی
Instantaneous-Power Harmonics as Indexes for Mixed Eccentricity Fault in Mains-Fed and Open/Closed-Loop Drive-Connected Squirrel-Cage Induction Motors
هارمونیک های توان لحظه ای بعنوان شاخص هایی برای عیب ناهم محوری مرکب در موتورهای القایی قفس سنجابی تغذیه شده از شبکه و تغذیه شده با درایوهای حلقه باز و حلقه بسته.
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 11 (2009-11-15PP. 4718-4726 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 36. سیدحمید رفیعیمنصور اوجاقیمهدی صبوری
شناسایی جامع و هوشمند خطاهای ترکیبی در موتورهای القایی قفس سنجابی
Comprehensive and intelligent identification of combined faults in squirrel cage induction motors
International Conference on Electrical Machines and Drives (ICEMD) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی, تهران, 2023-12-20 - 2023-12-21
ملی معتبر 35. احمد باقریمنصور اوجاقیامیر باقری
شناسایی و تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی با استفاده از فیلتر کالمن UKBF
Eccentricity fault detection in induction motors using UKBF
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تبریز, تبریز, 2020-08-04 - 2020-08-06
ملی معتبر 34. احمد باقریمنصور اوجاقیامیر باقری
تشخیص و تخمین شدت عیب ناهم محوری استاتیکی در موتورهای القایی با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
Diagnosis and Estimation of Static Air-Gap Eccentricity in Induction Motors by Using Extended Kalman Filter
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه یزد, باغ ابریشم /یزدآباد, 2019-04-30 - 2019-05-02
بین‌المللی 33. سینا محمدیمنصور اوجاقیابوالفضل جلیلوندقباد شفیعی
کنترل مقاوم بهینه اینورترهای منبع ولتاژ نوع LCL متصل به شبکه در مقابل نوسانات امپدانس شبکه
Optimal Robust Control of LCL-type Grid-Connected Voltage Source Inverters against Grid Impedance Fluctuations
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه شیراز, شیراز, 1397/11/23 - 1397/11/25
بین‌المللی 32. سینا محمدیمنصور اوجاقیابوالفضل جلیلوندقباد شفیعی
---
Optimal Robust Control of LCL-type Grid-Connected Voltage Source Inverter against Grid Impedance Fluctuations
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه شیراز, شیراز, 1397/11/23 - 1397/11/25
بین‌المللی 31. وحید تحسینیمنصور اوجاقیکاظم مظلومیسینا محمدی
---
A Novel Directional Relaying Scheme Using Superimposed Impedance Approach
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1397/10/18 - 1397/10/19
ملی معتبر 30. سینا محمدیمنصور اوجاقیوحید تحسینی
---
A Novel Unit Protection Scheme for Direct Current Power Systems
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-10-29 - 2018-10-30
بین‌المللی 29. سینا محمدیابوالفضل جلیلوندمنصور اوجاقیقباد شفیعی
کنترل هماهنگ توربینهای بادی و ادوات پایدارساز جهت کنترل موثر فرکانس سیستمهای قدرت چند ناحیه ای دارای محدودیتهای فیزیکی
---
همایش بین المللی انرژی کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران, تهران, 1397/03/29 - 1397/03/30
ملی معتبر 28. منصور اوجاقیبهنام عیسی پورخسادانمهدی صبوری
تشخیص عیب اتصال حلقه در استاتور موتور¬های القایی سه¬فاز قفس سنجابی با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی
---
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی سجاد, مشهد, 2018-05-08 - 2018-05-10
بین‌المللی 27. منصور اوجاقیرضا اخوندی
----
Modeling Induction Motors under Mixed Radial-Axial Asymmetry of the Air Gap Produced by Oil Whirl Fault in a Sleeve Bearings
IEEE international magnetics conference IEEE Magnetics Society, Singapore, 2018-04-23 - 2018-04-27
بین‌المللی 26. منصور اوجاقیمهدی صبوریجواد فیض
----
Performance Analysis of Squirrel Cage Induction Motors under Broken Rotor Bar and Stator Interturn Fault Conditions Using Analytical Modeling
IEEE international magnetics conference IEEE Magnetics Society, Singapore, 2018-04-23 - 2018-04-27
بین‌المللی 25. پیمان افسری یگانهمنصور اوجاقی
هماهنگی بهینه رله‌های جریان زیاد با مشخصه معکوس خطی– تکه‌ای توسط الگوریتم PSO
Optimal Coordination of Overcurrent Relays using Piece-wise Linear Characteristic and PSO Algorithm
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران, بهشهر, 1396/10/26 - 1396/10/27
بین‌المللی 24. منصور اوجاقیمریم محمدی
مدلسازی عیب ناهم محوری نامتقارن طولی در موتورهای القایی سه فاز
Modeling Eccentricity Faults with Axial Asymmetry in Three-phase Induction Motors
Industrial Electronics Conference (IEEE IECON)  IEEE Industrial Electronics Society, Italy, 2016-10-23 - 2016-10-27
بین‌المللی 23. مهدی صبوریمنصور اوجاقیجواد فیضAntonio J. Marques Cardoso
روشی جدید برای شناسایی عیب یاتاقان در موتورهای القایی سه فاز
New Technique for Identifying Bearing Faults in Three-Phase Induction Motors
Industrial Electronics Conference (IEEE IECON)  IEEE Industrial Electronics Society, Italy, 2016-10-23 - 2016-10-27
بین‌المللی 22. منصور اوجاقیرباب قهرمانی
مشخصه معکوس خطی - تکه ای برای هماهنگی رله های جریان زیاد دیجیتال
Pice-wise inverse characteristic for coordinating overcurrent relays
کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق  دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/12/04 - 1394/12/05
بین‌المللی 21. منصور اوجاقیمهدی صبوری
---------
2- Dynamic Modeling and Simulation of Induction Motors with Different Bearing Faults
International Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS) EEAAT - Electrical Engineering Academic Association Thailand, Thailand, 2015-10-25 - 2015-10-28
بین‌المللی 20. منصور اوجاقیسینا دلیری سوسفی
-----
A Detailed Dynamic Model for Single-phase Shaded Pole Induction Motors
International Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS) EEAAT - Electrical Engineering Academic Association Thailand, Thailand, 2015-10-25 - 2015-10-28
بین‌المللی 19. منصور اوجاقیسیدحمید رفیعی
مدل‌سازی دینامیکی ژنراتور سنکرون قطب برجسته با عیب اتصال حلقه در استاتور با در نظر گرفتن اثر شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور
----
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2014-10-27 - 2014-10-29
بین‌المللی 18. منصور اوجاقیناصر یزدان دوست
روش تابع سیم پیچ برای شبیه سازی موتورهای القایی تحت عیب یاتاقان ژورنال
Winding Function Approach to Simulate Induction Motors under Sleeve Bearing Fault
International Conference on Industrial Technology (ICIT ) Haeundae Grand Hotel - Busan , Korea, Republic of, 2014-02-26 - 2014-03-01
بین‌المللی 17. منصور اوجاقیمهدی آذریچراغی ولوجردی احمد
حذف بار کاهش ولتاژی برای بهبود عملکرد خط انتقال با در نظر گرفتن هزینه خاموشی و شاخص پایداری ولتاژ
Robust UVLS Scheme to Improve Transmission Line Performance Considering Interruption Cost and Voltage Stability Index
International Conference on Industrial Technology (ICIT ) Haeundae Grand Hotel - Busan , Korea, Republic of, 2014-02-26 - 2014-03-01
بین‌المللی 16. منصور اوجاقیجواد فیض
یک تحقیق آزمایشگاهی/شبیه سازی برای تشخیص عیب ناهم محوری مرکب در موتورهای القایی تحت کنترل مستقیم گشتاور
An Experimental/Simulation Investigation to Mixed Eccentricity Fault Diagnosis of Induction Motors under DTC
International Conference on Industrial Technology (ICIT ) Haeundae Grand Hotel - Busan , Korea, Republic of, 2014-02-26 - 2014-03-01
ملی معتبر 15. منصور اوجاقیمعماریان عرفان
کاربرد کنترل کننده قابل برنامه ریزی برای بهبود حفاظت اتصال زمین حساس در پست های فشار قوی
Programmable Logic Controller Application to Improve Sensitive Earth Fault Protection of HV Substations
کنگره اتوماسیون صنعت برق دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1392/11/30 - 1392/12/01
بین‌المللی 14. منصور اوجاقیمریم مقیمیفرشته صادقی
شاخصی موثر برای آشکارسازی عیب اتصال حلقه در استاتور موتورهای القایی سه فاز در شرایط مختلف
--
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
بین‌المللی 13. منصور اوجاقیمهدی آذریمحسن دارابیان
-
Multi-objective Evolutionary Scheme for Distributed Generations Planning in Distribution Networks
International Conference on Industrial Technology (ICIT ) آفریقای جنوبی, South Africa, 2013-02-25 - 2013-02-27
بین‌المللی 12. منصور اوجاقیمهدی آذریکاظم مظلومی
-
New adaptive scheme for calculating zone-3 setting of distance relay
International Conference on Industrial Technology (ICIT ) آفریقای جنوبی, South Africa, 2013-02-25 - 2013-02-27
ملی معتبر 11. منصور اوجاقیمهدی مختاری فردسعید مولائی
-
Optimal Design of three-phase induction motor by applying evolutionary algorithms
کنگره اتوماسیون صنعت برق دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1391/11/25 - 1391/11/26
بین‌المللی 10. منصور اوجاقیسمانه نصیری
تاثیر شیارهای استاتور و روتور در مدلسازی موتور القایی به روش تابع سیم پیچ
Stator and Rotor Slots Impact on the Modeling of Induction Motor with Winding Function Approach
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2012-11-12 - 2012-11-14
بین‌المللی 9. منصور اوجاقیجواد فیضمهدی صبوری
اثر اشباع مغناطیسی بر شاخص‌های غیر تهاجمی عیب اتصال حلقه سیم‌پیچی استاتور در موتور القایی سه‌فاز
Magnetic Saturation Effect on the Non-invasive Indices for the Stator Inter-turn Fault of Three-phase Induction Motors
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2012-11-12 - 2012-11-14
بین‌المللی 8. جواد فیضمنصور اوجاقیمهدی صبوری
-
Magnetic saturation effect on modeling squirrel-cage induction motors with stator inter-turn fault
International IGTE symposium اتریش, Austria, 2012-09-16 - 2012-09-19
بین‌المللی 7. جواد فیضمنصور اوجاقی
-
PSPICE-Assisted dynamic modeling and simulation of a hard disk drive spindle motor
The 2012 Asia -Pacific Symposium on Applied Electromagnetics & Mechines ویتنام, Viet Nam, 2012-07-25 - 2012-07-27
بین‌المللی 6. منصور اوجاقیجواد فیضوحید رشتچیمهدی صبوری
اثر اشباع مغناطیسی بر شاخص نوسان پاندولی در تشخیص عیب اتصال حلقه موتورهای القائی
Magnetic Saturation Impact in Pendulous Oscillation as an Index of Stator Interturn Fault in Induction Motors
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
بین‌المللی 5. منصور اوجاقیمهدی مردانی
تخمین پارامترهای موتور القایی با استفاده از آلگوریتم های SFLA و ICA
Parameter Estimation of Induction Motor Using Shuffled Frog Leaping and Imperialistic Competitive Algorithms
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
بین‌المللی 4. منصور اوجاقیجواد فیضمهدی صبوری
آنالیز امضای جریان خط استاتور برای شناسایی عیب اتصال حلقه موتورهای القائی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی
Stator Line Current Signature Analysis to Diagnose Interturn Faults of Induction Motors with Considering Saturation Effects
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
بین‌المللی 3. منصور اوجاقیجواد فیضحمید شهروزیسحر علیمحمدی
بررسی رفتار موتورهای القایی در حضور انواع فروافتادگی ولتاژ با استفاده از شبیه سازی
Induction Motors Performance Study under Various Voltage Sags Using Simulation
International Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS) چین, China, 2011-08-20 - 2011-08-23
بین‌المللی 2. ابوالفضل جلیلوندمنصور اوجاقیمهدی صبوری
کنترل PID بهینه موتور DC با استفاده از الگوریتم shuffled frog leaping
optimal PID-control of DC motor using shuffled frog leaping algorithm
international conference on intelligence and information technology (ICIIT) دانشگاه مرکزی پنجاب, Pakistan, 2010-10-28 - 2010-10-30
بین‌المللی 1. منصور اوجاقیامیر باقری
کاربرد آلگوریتم بهینه سازی تصادفی در طراحی ترانسفور ماتور جریان
Application of Chaotic Optimization Algorithm for Current Transformer Design.
IEEE International Multi-Topic Conference دانشگاه محمد علی جناح, Pakistan, 2009-12-14 - 2009-12-15