خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34054   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi
منصور اوجاقی
استاد

پست الکترونيکی
mojaghi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ojaghi-mansour

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2512

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق E108، جنب آزمایشگاه دیجیتال