خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34318   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

مدیریت

1- مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای زنجان

2- معاون مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

3- مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان