خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34318   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

پروژه هاي تحقيقاتي

 

1.     پژوهش تخصصی در زمینه حفاظت سیستم قدرت الکتریکی با هدف اخذ مجوز لازم برای اتصال نیروگاه داخلی شرکت نخ تایر صبا به شبکه برق منطقه ای زنجان- شرکت نخ تایر صبا 1389 (طرح پژوهشی در دست انجام).

2.     پژوهشی در امکان استفاده از کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) در حفاظت اتصال زمین مقاوم فیدرهای خروجی پستهای فوق توزیع- فاز طراحی و اجرا، شركت برق منطقه اي زنجان – كميته تحقيقات ،  1388 (طرح پژوهشی در دست انجام) .

3.     پژوهشی در امکان استفاده از کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) در حفاظت اتصال زمین مقاوم فیدرهای خروجی پستهای فوق توزیع- فاز مطالعه، شركت برق منطقه اي زنجان – كميته تحقيقات ،  1386 (پروژه تحقيقاتي) .

4.     تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز تحت تغذیه ولتاژ شبکه و درایو DTC (رساله دکتری).

5.     طراحي و ساخت مكانيزم قطع همزمان سه فاز كات اوت فيوز ، شركت برق منطقه اي زنجان – كميته تحقيقات ، 1381 ( پروژه تحقيقاتي ) .

6.     محاسبه و ترسيم خطوط هم پتانسيل الكتريكي در فضاي بين هسته سيم پيچي شده و بدنه ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع ، دانشكده فني – دانشگاه تبريز ، 1376 ( پاياننامه كارشناسي ارشد).

7.     محاسبات مربوط به تنظيم رله هاي حفاظت خطوط جهت عملكرد  هماهنگ  آنها در  شبكه  برق  منطقه اي زنجان، شركت برق منطقه اي زنجان – كميته تحقيقات ، 1376 ( پروژه تحقيقاتي ) .

8.     برنامه ريزي و راه اندازي يكدستگاه PLC ( Programmable Logic Controler ) صنعتي ، دانشكده مهندسي – دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1372 ( پاياننامه كارشناسي ) .