خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34318   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی برق - قدرت , 1387-1383
عنوان رساله : تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز تحت تغذیه ولتاژ شبکه و درایو DTC
زمینه رساله : پایش وضعیت ماشین های الکتریکی
استاد راهنما : پروفسور جواد فیض

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, برق - قدرت , 1376-1373
عنوان پایان نامه : محاسبه و ترسيم خطوط هم پتانسيل الكتريكي در فضاي بين هسته سيم پيچي شده و بدنه ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع
زمینه پایان نامه : روش های عددی محاسبه میدان های الکتریکی
استاد راهنما : دکتر جواد فیض

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, برق - قدرت , 1372-1368