خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34318   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ماشین های الکتریکی 32. پایش وضعیت ماشین های الکتریکی3. تئوری جامع ماشین های الکتریکی4. ماشین های الکتریکی مخصوص5. ماشین های الکتریکی 2