خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23095   بروزرسانی: 06-12-1399

Nasrollah Abbassi

Rahimi, S., Abbassi, N., Yousefi Yeganeh, B.
Stratigraphy and architecture elements of Quaternary sediments of west Zanjan
سنگ چينه نگاری نهشته های آواری کواترنری شمال باختری زنجان
چکيده


هفده برش از نهشتههای کواترنری شماا باختری زنجان برای مطالعات سن چینهنگاری و دیرینهشناسکی پیمایش شد. هدف از این مطالعات، شناسایی و تفکیک لایههای رسوبی در قالب واحکدهای سکن چینهای، بررسی تغییرات پارامترهای محیطهای رسوبی و در نهایت ارائة مدا رسوبی بکرای محکیط رسکوبی تکوالی مورد مطالعه است. بدین منظور، شانزده برش در حاشیة آزادراه زنجان-تبریز از محل عوارضی تکا کیلکومتر 40 و یک برش در کیلومتر هشت بلوار فرودگاه برداشت شد. این نهشتهها بکهطور ناپیوسکتگی فرسایشکی روی مارنهکای رنگکین پلیکو-پلیستوسکن قرارمیگیکرد و مکرز بکالایی آن فرسایشکی اسکت. پکنج واحکد سن چینهنگاری در قالب توالی دانهدرشتشونده به بالا تشخی داده شد که از پایین به بالا عبارت اسکت ماسکه و )b( ؛ توالی رسوبات گل قهوهای تیره تا روشن با میانلایههای نازک ماسه و گکراوا دانکهریز )a( : از گرواا ریزدانه با جورشدگی متوسط تا خوب با لایهبندی مورب به رن بنفش تا خاکستری با میانلایکههای تناوب منظمی از رسوبات گل، ماسکه و گکراوا بکه رنک ککرم تکا )c( ؛ پراکندة گل، ماسه و گراوا کرم رن گراوا بسیار ستبر و دانهدرشت و به رن روشن با میانلایکههای گکل قهکوهای-قرمکز )d( ؛ قهوهای روشن گراوا سست گل پشتیبان به رن کرم تا سبز روشن. با توجه به موقعیکت چینکهنگاری، سکن )e( روشن؛ و این رسوبات به پلیستوسن-هولوسن است. پارامترهای شاخ محکیط رسکوبی ماننکد ژئکومتری لایکههای رسوبی، نوع رسوبات و ساختهای رسوبی نشان میدهد که این رسوبات در محیط مخرو افکنهای متأثر از فعالیتهای گسلهای پیرامون نهشته شده است