خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6813   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

سبا گرشاسبی، داریوش سلیمی،عباس دوستی
بررسی ژن‌های مشترک سرطان پستان و چاقی به‌روش اولویت‌بندی ژن‌های کاندیدا
Investigation of the molecular relationship between breast cancer and obesity by candidate gene prioritization methods
چکيده


  زمینه و هدف گزارش های زیادی چاقی را به عنوان یک ریسک فاکتور موثر در ایجاد سرطان پستان تایید می کند، اما ارتباط مولکولی چاقی و سرطان پستان هنوز به درستی روشن نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی اولویت ژن های موثر در ارتباط مولکولی چاقی و سرطان پستان انجام شد. روش بررسی این پژوهش از فروردین تا تیر ۱۳۹۳ در مرکز پژوهش های بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به روش شبیه سازی رایانه ای برای الویت بندی ژن های موثر در ارتباط مولکولی چاقی و سرطان پستان انجام شد و از الگوریتم Multiple Data Sources برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. ژن های آموزشی از میان ژن هایی انتخاب شد که تاثیر آنها در یکی از اختلالات چاقی و سرطان پستان و یا در هر دو، در مطالعات پیشین تایید شده بود. دو دسته ژن کاندیدا وارد مطالعه شدند. گروه اول ژن هایی که در پنج ناحیه کروموزومی مشترک چاقی و سرطان پستان قرار داشتند و گروه دوم ژن های حاصل از آنالیز نتایج میکرواری پژوهش Creighton و همکاران بودند. یافته ها تعداد ۷۲ ژن حاصل آنالیز میکرواری و ژن های پنج ناحیه ی کروموزومی، به چهار سبک اولویت بندی شدند که از این میان پنج ژن NTRK۳، TNFRSF۱۰B، F۲، IGFALS و HSP۹۰B۱ در ۱۰ اولویت اول دو بار تکرار شده بود. این پنج ژن در ایجاد ارتباط مولکولی بین چاقی و سرطان پستان در اولویت قرار گرفتند. نتیجه گیری وجود ژن های مشترک بین سرطان پستان و چاقی نشانگر وجود ارتباط مولکولی بین این دو موضوع می باشد. در این پژوهش امکان تاثیر پلی مورفیسم ژن F۲ در ایجاد سرطان پستان همراه با ریسک فاکتور چاقی تایید شد که در پژوهش های گذشته مطرح نشده بود زمینه و هدف گزارش های زیادی چاقی را به عنوان یک ریسک فاکتور موثر در ایجاد سرطان پستان تایید می کند، اما ارتباط مولکولی چاقی و سرطان پستان هنوز به درستی روشن نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی اولویت ژن های موثر در ارتباط مولکولی چاقی و سرطان پستان انجام شد.   روش بررسی این پژوهش از فروردین تا تیر ۱۳۹۳ در مرکز پژوهش های بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به روش شبیه سازی رایانه ای برای الویت بندی ژن های موثر در ارتباط مولکولی چاقی و سرطان پستان انجام شد و از الگوریتم Multiple Data Sources برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. ژن های آموزشی از میان ژن هایی انتخاب شد که تاثیر آنها در یکی از اختلالات چاقی و سرطان پستان و یا در هر دو، در مطالعات پیشین تایید شده بود. دو دسته ژن کاندیدا وارد مطالعه شدند. گروه اول ژن هایی که در پنج ناحیه کروموزومی مشترک چاقی و سرطان پستان قرار داشتند و گروه دوم ژن های حاصل از آنالیز نتایج میکرواری پژوهش Creighton و همکاران بودند.   یافته ها تعداد ۷۲ ژن حاصل آنالیز میکرواری و ژن های پنج ناحیه ی کروموزومی، به چهار سبک اولویت بندی شدند که از این میان پنج ژن NTRK۳، TNFRSF۱۰B، F۲، IGFALS و HSP۹۰B۱ در ۱۰ اولویت اول دو بار تکرار شده بود. این پنج ژن در ایجاد ارتباط مولکولی بین چاقی و سرطان پستان در اولویت قرار گرفتند.   نتیجه گیری وجود ژن های مشترک بین سرطان پستان و چاقی نشانگر وجود ارتباط مولکولی بین این دو موضوع می باشد. در این پژوهش امکان تاثیر پلی مورفیسم ژن F۲ در ایجاد سرطان پستان همراه با ریسک فاکتور چاقی تایید شد که در پژوهش های گذشته مطرح نشده بود