خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9671   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

ثریا رفیعی، مرادپاشا اسکندری نسب، داریوش سلیمی، محمد طاهر هرکی نژاد، روناک خرمتايی
طراحي نرم افزار پيش بيني ارزش ارثي حيوانات با استفاده از اطلاعات کمي و مولکولي
Designing a software for prediction of animal breeding values using quantitative and molecular information
چکيده


در تحقیق حاضر اقدام به تولید نرم­افزار MAS شد. این نرم­افزار برای پیش­بینی ارزش ارثی از تلفیق اطلاعات کمی و مولکولی استفاده می­نماید. بعضی از ژن­هایی که یک صفت را کنترل می­کنند، می­توانند نسبت به بقیه دارای اثرات بزرگی باشند. این قبیل ژن­ها، ژن­های با اثر بزرگ نامیده می­شوند که در QTL هامکان­یابی می­شوند. دنبال کردن الگوی توارث این قبیل QTLها می­تواند برای کمک به انتخاب مورد استفاده قرار بگیرد. این موضوع مجالی برای افزایش برنامه­های پیشرفت ژنتیکی حیوانات اهلی به وسیله انتخاب به کمک نشانگرها (MAS) را فراهم می­سازد. کارایی انتخاب به کمک نشانگرها بر شاخصی متشکل از اطلاعات فنوتیپی و مولکولی پایه گذاری شده است. نرم افزار MAS براساس روش­های مدل مختلط (MMM) با زبان برنامه­نویسی C# تهیه شد. در این نرم افزار از مدل دام برای پیش­بینی ارزش ارثی به فرم ماتریسی استفاده شد. با تعیین پلی‌مورفیسم ناحیه پروموتور ژن DGAT1، پس از استخراج DNA از نمونه­های خون، مراحل PCR روی نمونه‌های DNAانجام گرفت. فراوانی­های آللی و ژنوتیپی حیوانات مشخص شد. از نرم افزار MAS برای پیش بینی ارزش ارثی تعداد 80 رأس از بره­های نر گله اصلاح نژادی طرح ملی اصلاح نژاد گوسفند افشاری مزرعه آموزشی دانشگاه زنجان استفاده شد. جهت مقایسه نتایج پیش بینی ارزش ارثی با روش مذکور، از نرم افزار SAS استفاده شد. مقایسه نتایج پیش­بینی ارزش ارثی با نرم­افزار MAS و SAS، نشان­دهنده اثر ورود نشانگرهای مولکولی در انتخاب براساس تلفیق اطلاعات کمی و مولکولی است