خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27673   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N., Beyrami Euoraghi, Shabanian, R.
Zoophycos construction analysis by combination of microfacies data in the Ruteh Formation (Permian), Baghdarreh section, Soltanieh Mountains, northwest Iran  
تحليل ساختاري اثر فسيل زئوفيكوس با تلفيق داده هاي ريزرخساره اي در سازند روته (پرمين)، برش باغدره، كوههاي سلطانيه، شمال باختري ايران
چکيده


سازند روته در برش باغ دره، واقع در کوههاي سلطانیه (شمال غرب ایران) با 43 متر ضخامت از سنگ آهک بایوکلاستیک و مارن تیره تشکیل شده است. بر پایه میکروفسیلهاي روزنداران سن سازند روته در این برش مرغابین است. لایه هاي سنگ آهکی این سازند به ترتیب فراوانی داراي اثرفسیلهاي Planolites و Chondrites ، Rhizocorallium میباشند. با وجود این فراوانی اثرفسیلهاي Rhizocorallium و Planolites ،Chondrites ،Zoophycos میباشد. مطالعات نشان میدهد که رسوبات سازند روته در این برش Zoophycos ، بسیار اندك و جزئی است و اثرفسیل اصلی و فراوان در این سازند متشکل از 10 ریزرخساره است که در قالب 3 کمربند رخسارهاي داخلی، میانی و بیرونی یک رمپ کربناته هموکلینال نهشته شدهاند. با توجه به این در محیط دریاي باز رمپ بیرونی با شرایط کم اکسیژن و آرام رسوبی و در زیر سطح امواج طوفانی ایجاد شده است . Zoophycos دادهها، اثرفسیل قطر دهلیز حفاري و شدت به هم ریختگی زیستی رسوبات افزایش یافته ، Zoophycos به گونهاي است که در ژرفاي بیشتر، اندازه Zoophycos گسترش است.  همچنین ریختهاي بدون لوب در منطقه غالب بوده که نشانگر فراوانی مواد آلی رسوبات در هنگام تشکیل اثرفسیل Zoophycos است.