خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27237   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N., Mirzaei Ataabadi, M., Behzadian, Sh.
Systematic of vertebrate remains from the Katalehkhor cave, Zanjan province
سیستماتیک بقایای مهره‌داران غار کتله خور، استان زنجان
چکيده


غار کتله خور واقع در جنوب استان زنجان، یک غار کارستی در زمین‌های آهکی سازند قم به سن الیگو- میوسن می‌باشد و زمان تشکیل غار به سن کواترنری (حدود 5/2 میلیون سال) است. در این غار چهارده نمونه بقایای اسکلت مهره‌داران یافت شدند. بیشتر نمونه‌های اسکلت باقی‌مانده بصورت برجا و به طور کامل در حالت آناتومیکی خود باقی مانده‌اند. این چهارده نمونه شامل دو نمونه اسکلت گربه‌سان بزرگ جثه مانند پلنگ (جنس Panthera )؛ چهار نمونه اسکلت گربه‌سان متوسط جثه مانند گربه وحشی یا سیاه گوش (جنس Lynx )؛ دو نمونه اسکلت سگ‌سان متوسط جثه (احتمالاً شغال، جنس Canis )؛ چهار نمونه اسکلت سگ‌سان کوچک تا متوسط جثه (روباه، جنس Vulpes )؛ یک نمونه راسو (جنس Martes ) و یک نمونه خفاش (راسته Chiroptera ) است. با توجه به ترکیب تاکسونومی این بقایا، به نظر می­رسد گوشتخواران یاد شده به منظور اسکان یا دسترسی به منابع آبی داخل غار شده­اند. سن این بقایا هولوسن است.