خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25981   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

Mohammadi, H., Abbassi, N., Raissossadat, S.N., Heyhat, M.R.
Study of graphoglyptid trace fossils of Paleocene-Eocene flysch deposits from North of Birjand, East Iran
مطالعه اثرفسیلهای گرافوگلپتید نهشته های فلیش پالئوسن  ائوسن شمال بیرجند، شرق ایران
چکيده


برش چینه نگاری از نهشتههای فلیش شمال بیرجند به سن پالئوسن  ائوسن به خما 2663 تر ربا از اوالن بنگلو را اسه سن، سیل سن، شیل و ارن ورد پیمایش قرار گرف . با طالعه اثر شناسن این نهشتهها 33 اثر جنس و 66 اثرگونه شا ل Acanthorhaphe isp. Belocosmorhaphe aculeata Cosmorhaphe lobata Cosmorhaphe fuchsia Cosmorhaphe lobata Cosmorhaphe cf. sinuosa Cosmorhaphe isp. Fustiglyphus cf. annulatus Gordia isp. Granularia isp. Halopoa annulata Halopoa imbricate Halopoa isp. Helminthoida crassa Helminthopsis regularis Helminthorhaphe flexuosa Helminthorhaphe japonica cf. Laevicyclus rotaeformis Megagrapton irregular Megagrapton submontanum Megagrapton tenue Ophiomorpha nodosa Ophiomorpha rudis Palaeophycus alternates Palaeophycus heberti Palaeophycus striatus Palaeophycus sulcatus Palaeophycus tubularis Paleodictyon arvense Paleodictyon latum Paleodictyon minimum Paleodictyon miocenicum Paleodictyon ponticum Paleodictyon strozzii Paleodictyon tellini Phycodes ungulates Phycodes palmatus Phycodes temples Planolites beverleyensis Planolites montanus Scolicia prisca Scolicia strozzii Spirophycus bicornis Spirorhaphe involuta Squamodictyon squamosum و Thalassinoides suevicus در لایه های آواری این جوعه شناساین شدند. اثرفسیلهای اوالن ورد طالعه ربوط به اثر رخساره نرئیتس بوده و بیشترین فراوانن آن در بمش یانن مروط زیردریاین اس .