خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27279   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

Hadi, M., Mosaddegh, H., Abbassi, N.
Biostratigraphic Interpretation and Systematics of Some Alveolina Species Assemblages in the Ziarat Formation from Soltanieh Mountains (Western Alborz)
تفسیر زیست چینه نگاری و سیستماتیک برخی گونه های آلوئولینای سازند زیارت از کوههای سلطانیه (البرز باختری)
چکيده


توالیهای کربناتی سازند زیارت با معرفی برش های باغ دره و قینرجه در کوه های سلطانیه (جنوب زنجان) موقیعتهای کمیابی در زون البرز باختری به شمار می روند که دربردارنده به ویژه گونه هایی از آلوئولینا هستند. در واقع، از این توالیها تعدادی از گونه های آلوئولینا توصیف Large benthic foraminifera فراوانی بالایی از روزن بران کفزی بزرگ و یک توزیع چینه شناسی مقایسه ای با گونه هایی از آلوئولینا در حوضه تتیس انجام پذیرفت که نشا ن دهنده یک وابستگی نزدیک با مطالعات انجام شده در بخشهای مختلف از A. ellipsoidalis, A. laxa, A. tumida, A. cemali, A. aragonensis, این حوضه است. همچنین، این تطابق در ناحیه مطالعه شده بر اساس شناسایی گونه های آلوئولینا مانند نشا ن دهنده اشکوبهای ایلردین- کوئزین است. A. pisiformis, A. rotundata, A. subpyrenaica, A. cf. canavari, A. canavarii, A. ex gr. cremae