خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27036   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N., Yarahmadzahi, H., Nakhjiri, S., Jalali, A., Hafezi Moghadas, H.
Paleoecological evaluation of the graphoglyptids of the Eocene flysch deposits, west Khash, southeast Iran, against event sedimentation
ارزیابی دیرینه شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته های فلیش ائوسن، باختر خاش، جنوب خاوری ایران، در برابر رسوبگذاری رخدادی
چکيده


رخنمون های گستردهای از نهشتههای توربیدایتی در منطقه خاش واقع در جنوب خاوری ایران در دسترس هستند. این رسوبات از توالی چرخهای مارن، شیل، سیلت سنگ و ماسه سنگ تشکیل شدهاند که در طی جریان رسوبگذاری رخدادی ته نشست شده اند. اثر فسیل های گرافوگلپتید فراوان از این نهشته ها جمع آوری و مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل 17 اثرجنس هستند. این گرافوگلپتیدها در دو دسته پیش از رخداد رسوبی )توربیدایتی( و پس از رخداد قابل تفکیک هستند. اثر فسیلهای پیش از رخداد رسوبی متنوع و در بسترهای گلی ایجاد شدهاند و شامل Desmograpton ، Helminthorhaphe ، Paleodytion ، Protopaleodictyon ، Scolicia ، Spirophycus ، Spirorhaphe ، Squamodictyon و Urohelminthoida می باشند. اثر فسیلهای  پس از رخداد رسوبی در درون لایههای دانه درشتتر سیلت و ماسهسنگ باقی مانده اند و به طور نسبی از فراوانی اندکی برخوردارند و شامل، Helicodromites ، Helminthopsis ، ، Nereites ، Paleomeandron ، Phycosiphon و Planolites هستند. برخی از اثر فسیلها چون Paleodictyon متاثر از جریانات بستر در هنگام تشکیل نیز بوده و در جهت جریان آرایش یافتهاند. به نظر می رسد بسترهای گلی پیش از رخداد توربیدایتی محل مناسبی برای اثرسازهای با منش زیستی K و بسترها پس از رخداد رسوبی مناسب فعالیت اثرسازهای درون رسوبی با منش زیستی R بوده است. چنین تحلیل های ساختاری اثرفسیل و ارتباط آنها با شرایط محیط رسوبی در تفسیر محیط رسوبی و شرایط تشکیل نهشته های توربیدایتی اهمیت دارد.