خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27646   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

Famarini Bozchalouei, N.,  Abbassi , N., Salsani, A., Zohdi, A.
Neoprotrozoic-Cambrian boundary in Soltanieh Formation by the ichnological studies, Seyedkandi section, Soltanieh Mountains, NW Iran
مرز نئوپروتروزوییک-کامبرین در سازند سلطانیه بر مبنای مطالعات ایکنولوژی، برش سیدکندی، کوههای سلطانیه، شمال باختری ایران
چکيده


سازند سلطانیه در برش سیدکندی واقع در 32 کیلومتری جنوب باختری زنجان، به ستبرای بیش از 1110 متر از هفت زیربخش غیررسمی، شامل دولومیت و شیل تشکیل شده است. توالی سنگی سازند سلطانیه در این برش به ترتیب شامل دولومیت اول یا زیرین، شیل اول، دولومیت دوم، شیل دوم، دولومیت سوم، شیل سوم و دولومیت چهارم یا بالایی می‌باشد. در طی این مطالعه، تعداد 109 نمونه اثرفسیل یافت شدند که  شامل 23 اثرجنس و 42 اثرگونه است. این اثرفسیل‌ها عبارتند از: Archaeonassa fossulata, Archaeonassa isp., Cruziana problematica, Cruziana semiplicata, Cruziana isp., Diplichnites gouldi, Diplichnites isp., Gordia marina, Helminthoida isp., Helminthopsis isp., Hormosiroidea isp., Isopodichnus isp., Monocraterion isp., Monomorphichnus isp., Neonereitesuniserialis, Neonereites biserialis, Neonereites isp., Nereites imbricate, Nereites isp.1, Nereites isp.2, Palaeobullia isp., Palaeophycus cf. anulatus, Palaeophycus heberti, Palaeophycus striatus, Palaeophycus isp., Planolites beverleyensis, Planolites montanus, Planolites isp., Phycodes palmatum, Rusophycus isp., Scolicia prisca, Scolicia isp.1, Scolicia isp.2, Skolithos isp., Subphyllochorda isp., Taenidium isp., Taphrhelminthopsis recta, Taphrhelminthopsis isp., Treptichnus bifurcus, Treptichnus pedum, Treptichnus pollardi, Treptichnus isp . فراوانی اثرفسیل‌ها در زیربخش شیل دوم بسیار زیاد بوده و 99 نمونه از این زیربخش برداشت شدند. بر اساس این مطالعه، مرز نئوپروتروزوییک- کامبرین در برش مورد مطالعه با ظهور اثرفسیل Treptichnus pedum در لایه‌های آغازین زیربخش دولومیت دوم پیشنهاد می‌شود.