خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27349   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

Abbassi, N., Mirzaie Ataabadi, M., and Hasanpour, M.
Teredolites ichnofacies and its sequences stratigraphy position in the upper part of Ziveh Formation, Moghan area, Eastern Azarbaijan province, northwest Iran
اثررخساره ترودولیتس (Teredolites) و جایگاه آن در چینه شناسی سکانسی بخش بالایی سازند زیوه در منطقه مغان، استان آذربایجان خاوری
چکيده


برشی به ستبرای بیش از 205 متر از لایه های بالایی سازند زیوه (میوسن میانی) در شمال روستای اجاق کندی، واقع در شمال خاوری کلیبر، استان آذربایجان خاوری، مورد پیمایش قرار گرفت. در این برش سازند زیوه به طور ناپیوستگی دگرشیب توسط رسوبات تورتونین پوشیده می شود و مرز زیرین آن پوشیده با آبرفت است. فسیل ها گوناگونی از نرمتنان، گیاهان و استخوان مهره داران در این برش یافت گردیدند. همچنین در یک افق، اثر فسیل فراوانی از  تردولیتس (Teredolites longissimus) که حاصل قعالیت دوکفه ای های حفار در بسترهای چوبی است، یافت گردید. وجود افق چوبی در توالی رسوبی نخستین نشانه ی خیز سطح دریاهای آزاد محسوب می شود و قاعده آن را می توان سطح زیرین بخش TST به بیان دیگر این افق را می توان مرحله نخست پیشروی و خیز سطح دریا در زمان رسوبگذاری توالی رسوبی سازند زیوه در برش مورد مطالعه دانست.