خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23589   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli
مختار علی نیا اصلی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
m_aliniaaslir@znu.ac.ir      m_aliniaasli@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/alinia-mokhtar

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)243203

آدرس 
دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - گروه شیمی- شماره اتاق 345 زنجان کوی لاله سروستان بلوک 6 طبقه دوم واحد5