خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23410   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
4‐ (4‐ Propy lpiperazine‐ 1‐ yl)butane‐ 1‐ sulfoni c acid‐ modifi ed silica‐ coated magnetic nanoparti cles: A novel and recycla ble catalyst for the synthesis of 5‐ arylidineba rbituric acids and pyrano[2 ,3‐ d]pyrimidinedione derivatives in aqueous media
4- (4- Propy lpiperazine-1-yl) butane- 1- سولفونیک اسید اصلاح شده با پوشش سیلیکا بر روی نانوذرات مغناطیسی : به عنوان یک کاتالیزور جدید و قابل بازیافت برای سنتز اسید آریلیدین بابوتوریک اسید و مشتقات پییرا [2، 3-d] پیریمیدین دیون در محیط های آبی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2018-10-10PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
Butane‐1‐sulfonic acid immobilized on magnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles: A novel and heterogeneous catalyst for the one‐pot synthesis of barbituric acid and pyrano[2,3‐d] pyrimidine derivatives in aqueous media
1-بوتان سولفونیک اسید که بر روی نانو ذره مغناطیسی Fe3O4@SiO2 نشسته شدهبه عنوان یک کاتالیست جدید و هتروژن برای سنتز یک مرحله ای باربیتوریک اسید و مشتقات پیرانو (2-3d) پیریدین در حد واسط آبی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue  0268-2605 (2018-08-12PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  منیره پورقاسمی لاتیمحمد اقبال نعیممختار علینیارودسریفرهاد شیرینیمحمد علی رضوانیA kermark bjorn. Johnston Eric V Verho Oscar
Palladium Nanoparticles Immobilized on an Aminopropyl‐functionalized Silica‐Magnetite Composite as a Recyclable Catalyst for Suzuki‐Miyaura Reactions
نانو ذرات پالادیم تثبیت شده بر روی کامپوزیت مغناطیسی سیلیکای امینوپروپیل عامل دار شده، به عنوان کاتالیزور تکرارپذیر برای واکنشهای سوزوکی-میااورا
ChemistrySelect Issue 3 (2018-07-21PP. 7970-7975 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
Synthesis of 1‑(benzothiazolylamino)phenylmethyl‑2‑naphthols accelerated by a novel magnetic nanocatalyst
سنتز 1- (بنزوتی ایزولیل آمینو) فنیل متیل-2-نافول تسریع شده با یک نانوکاتالیست مغناطیسی جدید
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 1735-207 (2018-04-09PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
Butane‐1‐sulfonic acid immobilized on magnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles: A novel and heterogeneous catalyst for the one‐pot synthesis of barbituric acid and pyrano[2,3‐d] pyrimidine derivatives in aqueous media
بوتان 1-سولفونیک اسید بر روی نانوذرات Fe3O4 @ SiO2 مغناطیسی قرار می گیرد به عنوان یک کاتالیزور نو و ناهمگن برای سنتز یک اسید باربیتوریک و مشتقات پیرانو [2،3-d] پیریمیدین در محیط های آبی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 32 (2017-09-25PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  محمودی نیاز محمدمینا اویسیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانیامین ولی پور
Bi-amino surface functionalized polyoxometalate nanocomposite as an environmentally friendly catalyst: synthesis and dye degradation
نانوکامپوزیت پلی اکسومتالات عامل دار شده با سطح بای- آمینو به عنوان یک کاتالیزور سازگار با محیط زیست: سنتز و تخریب رنگ
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 75 (2017-05-25PP. 2381-2389 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریسحر خندانسیدحسین موسویزهرا شکری آغبلاغ
Synthesis and characterization of new nanocomposite CTAB-PTA@CS as an efficient heterogeneous catalyst for oxidative desulphurization of gasoline
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید CTAB-PTA@CS به عنوان کاتالیزور موثر برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Issue 312 (2017-03-15PP. 243-251 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  نیاز محمد مجمودیمحمد علی رضوانیمینا اویسیامین ولی پورمختار علینیارودسری
Immobilized polyoxometalate onto the modified magnetic nanoparticle as a photocatalyst for dye degradation
تثبیت پلی اکسومتالات بر روی نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان یک فتوکاتالیست به منظور رنگزدایی
MATERIALS RESEARCH BULLETIN Issue 84 (2016-08-26PP. 422-428 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریمینا اویسیرباب باباییکلثوم قاسمیسحر خندان
An organic–inorganic hybrid based on an Anderson-type polyoxometalate immobilized on PVA as a reusable and efficient nanocatalyst for oxidative desulphurization of gasoline
تهیه نانو کاتالیزور هیبریدی آلی-معدنی بر پایه پلی اکسومتالات آندرسونی تثبیت شده بر روی PVA تحت عنوان کاتالیزور تکرار پذیر و موثر برای گوگرد زدایی اکسایشی بنزین
RSC Advances Issue 6 (2016-05-24PP. 53069-53079 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمد علی رضوانیمینا اویسیمختار علینیارودسری
Phosphotungestovanadate immobilized on PVA as an efficient and reusable nano catalyst for oxidative desulphurization of gasoline
فسفو تنگستو وانادات تثبیت شده برروی PVA به عنوان یک نانو کاتالیزور موثر و برگشت پذیر برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Issue 410 (2015-09-16PP. 121-132 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریلیلا عبدالهی لیشمینا اویسی
(N(But)4)5H4PV6Mo6O40 as an efficient catalyst for the oxidative desulphurisation of gasoline
(N(But)4)5H4PV6Mo6O40 یک کاتالیزور مناسب برای گوگرد زدایی بنزین به روش اکسیداسیونی
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 1 (2015-05-22PP. 91-101 

2.  مختار علینیارودسریمحمد علی رضوانیمینا اویسیلیلا عبدالهی لیش
A comparative study between transition-metal-substituted Keggin-type tungstosilicates supported on anatase leaf as catalyst for synthesis of symmetrical disulfides
یک مطالعه مقایسه ای بین نوع کگینی تنگستو سیلیکات با فلز واسطه جانشینی حامل بر روی برگهای آناتاز به عنوان کاتالیزگر برای سنتز دی سولفیدهای متقارن
Chemistry of Solid Materials Issue Vol. 2 No. 1 2014 (2015-02-17PP. 50-64 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  علی جعفریابراهیم احمدیمختار علینیارودسریعلی رمضانی
Synthesis of Dialkyl 2-(2-Oxo-2-phenylethyl)-3-(1,1,1- triphenyl-λ5-phosphanylidene)succinates from Triphenylphosphine, Acetylenic Ester and 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione in the Presence of Basic Alumina Powder
سنتز دی آلکیل 2-(2-اکسو-2-فنیل اتیل)-3-(111-تری فنیل.. از استر های استیلنی ، تری فنیل فسفین و 4،4،4-تری فلوئورو-1-
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS Issue 5 (2008-05-15PP. 1116-1123 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 9. سمیه پیریمعصومه آذرتیمورفریده پیریمحمدرضا یافتیانمختار علینیارودسری
یک حس گر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود اصلاح شده با نانو کامپوزیت گرافن/نفتیل آمین برای اندازه گیری کادمیم
An electrochemical sensor based on graphene/ naphthylamine nanocomposite modified electrode for determination of cadmium
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله, تهران, 1394/06/11 - 1394/06/13
بین‌المللی 8. لیلا عبدالهی لیشمحمد علی رضوانیمختار علینیارودسری
سنتز جدید نانو کامپوزیت آمفی فیلیلک مخروط مانند فسفو مولیبدو وانادات-پلی وینیل الکل به منظور گوگرد زدایی بسیار موثر بنزین
New synthesis of cone-like amphiphilic nano composite of phosphomolybdovanadate /polyvinylalcohol for efficient gasoline ODS
-- دانشگاه شهید بهشتی- دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگده فنی بابل, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
بین‌المللی 7. محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریلیلا عبدالهی لیش
تهیه سوخت فوق العاده پاک شده توسط مایسلر جدید معکوس نوع پلی اکسومتالات ساندویچی کادمیوم دار به عنوان یک نانو کاتالیزور کارآمد و قابل تکرار پذیر
Preparation of ultra-clean fuels by new reverse micellar cadmium containing sandwich type polyoxometalate as an efficient and reusable nano catalyst
-- دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه تهران, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
ملی معتبر 6. نسیم پیلتنمحمد میرزاییمختار علینیارودسریشقایق صادقی ملک مهیاریشهرزاد فیضیغلامرضا اصلانییوسف فاضلی
سنتز , درجه بندی رادیویی و تععین فعالیت بیولوزی یک کمبلکس ایدو بورفرین جدید بعنوان ماده ظاهر کننده
Synthesis,Radiolabeling and Biological Evaluation of a New Indium Porphyrin Complex as an Imaging Agent
کنفرانس شیمی معدنی دانشگاه شریف, تهران, 1391/06/04 - 1391/06/05
ملی معتبر 5. شقایق صادقی ملک مهیاریمحمد میرزاییمختار علینیارودسرینسیم پیلتنشهرزاد فیضیعلی رحیمی نژادیوسف فاضلی
سنتز , درجه نوری و تععین فعالیت بیولوزی یک کمبلکس اندیوم 5" 10" 15" 20"-تتراکیس(3"5-دی هیدروکسیفنیل) بورفرین بعنوان ماده تصویر برداری
Synthesis , Labeling Optimization and Biological Evaluation of Indium 5,10,15_Tetrakis(3,5-di hydroxyphenyl) Porphyrin Complex as An Imaging Agent x
کنفرانس شیمی معدنی دانشگاه شریف, تهران, 1391/06/04 - 1391/06/05
ملی معتبر 4. شقایق صادقی ملک مهیاریمحمد میرزاییمختار علینیارودسرینسیم پیلتنشهرزاد فیضینسیم شادان پوریوسف فاضلی
سنتز , درجه بندی رادیویی و تععین فعالیت بیولوزی یک کمبلکس ایدو بورفرین جدید بعنوان ماده ظاهر کننده
Synthesis,Radiolabeling and Biological Evaluation of a New Indium Porphyrin Complex as an Imaging Agent
کنفرانس شیمی معدنی دانشگاه شریف, تهران, 1391/06/04 - 1391/06/05
بین‌المللی 3. مریم محبی مقدم لنگرودیعلی هاشمیعلی کبیریمختار علینیارودسری
کمپوزیت‌های هیدروژل بر پایه سدیم الژینات- مونت موریلونت جهت پوشش دانه‌ها
Hydrogel Composites based on sodium alginate- montmorillonit for seed coating
سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلی مر انجمن علوم مهندسی پلیمر, تهران, 1388/09/09 - 1388/09/12
ملی معتبر 2. مختار علی نیا اصلی
دو فلاونید از قسمت زرد گلهای باسیفلورا کرولا
TWO FLAVONOIDS FROM YELLOW PART OF PASSIFLORA CERUL
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1388/05/27 - 1388/05/29
ملی معتبر 1. مختار علینیارودسریعلی هاشمیعلی کبیریمریم محبی مقدم لنگرودی
آلژینات هیدروژل خاک رس _ سدیم اصلاح شده به عنوان پوشش دهنده تخم گیاه
Modified clay-Sodium Alginate Hydrogel As Seed Coating
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1388/05/27 - 1388/05/29