خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21391   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

Publications in Journals

International-ISI1.  M. A. Rezvani *, M. Ali Nia Asli, M. Oveisi, R. Babaei, K. Qasemi and S. Khandan
n organic–inorganic hybrid based on an Anderson-type polyoxometalate immobilized on PVA as a reusable and efficient nanocatalyst for oxidative desulphurization of gasoline
RSC Advances (2016)  DOI: 1.