خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23251   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. advanced organic chemistry3. 4. شیمی الی کشاورزی5. شیمی فیزیک الی6. بیو شیمی7. بیو شیمی8. شیمی ا لی 1و2و3 جداسازی و شناسایی مواد الی زبان تخصصی